NorInvent ansöker om avnotering och skriver ned patentvärde

Avnotering från AktieTorget

NorInvent noterades på AktieTorget i maj 2017. Forskningen baserades på Dr Jonatan Moses tidigare studier på XtriG. Bolaget avsåg att, med avsteg i ursprungliga forskningsresultat, anpassa tekniken för storskalig industriell användning. I mars 2018 meddelades bolaget att det fanns en problematik med att få fram ytterligare dokumentation av den ursprungliga forskningen gjord av Dr Jonatan Moses. NorInvent har valt att forska vidare på den patenterade XtriG plattformen parallellt som grundforskning pågår för att identifiera en ny, fungerande variant av XtriG Vilket medför en osäkerhet och det finns ingen garanti att NorInvent lyckas utveckla en fungerande Xtrig.

Styrelsen för NorInvent har i samråd med AktieTorget och mot bakgrund av bolagets nuvarande verksamhet och framtidsplaner beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från AktieTorget. Beslutet grundar sig i att bolagets verksamhet för närvarande handlar om grundforskning, vilken görs i syfte att åter hitta en fungerande version av XtriG och därigenom skapa underlag för fortsatt forskning. Det finns risk att bolagets grundforskning kommer att pågå under en längre period.

Nedskrivning av patentvärde

Styrelsen för NorInvent har beslutat att skriva ned bolagets patents värde från cirka 1,8 MSEK till 0 SEK, vilket påverkar bolagets immateriella tillgångar i balansräkningen. Nedskrivningen sker retroaktivt och påverkar NorInvents årsredovisning för räkenskapsåret 2017 samt finansiella rapporter framgent. Beslutet baseras på inrådan från bolagets revisorer, vilka på grund av bolagets nuvarande verksamhet och avsaknad av tillgång till ursprungsforskning bedömer att en nedskrivning av patentets värde är lämpligt. Patentets värde kan komma att skrivas upp igen om NorInvents planerade studier utfaller positiva.

Fortsatt kommunkation

Efter avnotering från AktieTorget kommer NorInvent att kommunicera med sina aktieägare via bolagets hemsida (www.norinvent.com). Vidare avser bolaget att kalla till ett aktieägarmöte så snart som möjligt efter det att avnotering gjorts.

Information om planerad delårsrapport 29 maj 2018

Med anledning av beslutet att avnotera bolagets aktier från AktieTorget kommer NorInvent att offentliggöra delårsrapporten för perioden januari – mars 2018 via bolagets hemsida (www.norinvent.com).

Information om planerad årsstämma 31 maj 2018

Bolaget har beslutat att senarelägga årsstämman. Ett nytt datum kommer att meddelas i ett senare skede.

Detta pressmeddelande innehåller information som NorInvent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018.

Paul Hasselgren
VD
0760 49 40 90
paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)
Medicon Village
22381 Lund
046 25 66 60
info@norinvent.com