Nowos bokslutskommuniké publicerad

Det svenska fintech-bolaget Nowonomics AB (Nowo) publicerade under torsdagen bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2021. Bolaget publicerar även en proformarapport som inkluderar hur Nowos senaste förvärv av fondbolaget QQM Fund Management AB skulle påverka räkenskaperna för 2021.

Bolagets nettoomsättning uppgick under 2021 till 1 467 TSEK (3 159) av omsättningen avser 855 TSEK (1 875) vinstdelning från fondförvaltningen. Resultat efter skatt uppgick till -20 931 TSEK (-14 514) eller -2,69 SEK (-2,1) per aktie före utspädning. Intäkterna från fondförvaltningen uppgick till 855 TSEK (1 875) och fondförmögenheten för Nowo Fund ökade till 228 453 TSEK (160 675).

”Trots att det förvaltade kapitalet har ökat med ca 42% i Nowo Fund under 2021 såg vi minskade intäkter från förvaltningen av Nowo Fund då dessa intäkter baseras på en helt rörlig intäktsmodell. Genom förvärvet av QQM så kommer resultatet från förvaltningen att öka väsentligt framöver i koncernen samt att svängningarna i intäktsströmmar stabiliseras då den kompletteras med fasta intäktsströmmar”, skriver bolaget i bokslutskommunikén. 

Bolaget rapporterar ett antal väsentliga händelser under rapportperioden:

 • Den 18 augusti lanserade Bolaget sparformen Autospar där användarna kan koppla sitt bankkort till Nowo och spara i Nowo Fund varje gång kortet används. 
   
 • Den 30 september ingick Bolaget ett samarbetsavtal med försäkringsbolaget Evident Life Försäkring AB. Samarbetet innebär att Nowo även kan erbjuda livförsäkringar till sina sparare.
   
 • Den 14 oktober ingick bolaget ett låneavtal avseende en kreditram om 20 MSEK varav 13 MSEK kallades på i anslutning till att låneavtalet ingicks med syfte att öka marknadsaktivteterna.
   
 • Den 14 oktober emitterade Bolaget 463 342 teckningsoptioner varav 231 671 emitterades till långivaren enligt ovan och 231 671 till Bolagets aktieägare. 
   
 • I november initierades för första gången över 500 000 stycken (510 000) sparhändelser. 

”Nowos arbete med att lösa ett av de största samhällsproblemen kring pensionen fortsatte under 2021. Vi har ökat takten kring produktutvecklingen, marknadsnoterat bolagets aktie, byggt en starkare organisation och intensifierat marknadsföringen i slutet av året. Vi ökar nu våra marknadsinsatser ytterligare då vi är övertygade om att det privata sparandet till pension är avgörande för morgondagens pensionärer och vi går in i 2022 starkare än någonsin”, skriver Rutger Selin, VD på Nowo.

Bolaget rapporterar även flera väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • Den 11 januari lanserade Bolaget en helt ny version av sin sparapp med en kraftigt förbättrad användarupplevelse och flera nya funktioner.
   
 • Den 24 januari kallade bolaget på den andra delen av kreditramen om 7 MSEK.
   
 • Den 2 februari tillträde Bolaget aktierna i QQM Fund Management AB. Nowos ägarandel uppgår till 72% av det totala antalet aktier. I samband med tillträdet så beslutade styrelsen att emittera 399 542 aktier i en riktad nyemission till vissa av ägarna i QQM som utgör 100% av betalningen för aktierna. Teckningskursen uppgår till 34,50 kr per aktie. Antalet aktier i Bolaget kommer genom emissionen att öka från 8 108 500 till 8 508 042 aktier. Det egna kapitalet ökade med 13 784 TSEK.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

Om Nowonomics AB (publ)
NOWO, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250