Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Veg of Lund har fastställts till 11,06 SEK per aktie

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) genomförde, under det tredje kvartalet 2021, en riktad emission (”Riktade emissionen”) av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptioner”) samt en emission av Teckningsoptioner till, de vid den tidpunkten, befintliga aktieägarna i Veg of Lund i syfte att kompensera de befintliga aktieägarna för den utspädnings­effekt som följde av den Riktade emissionen (”Kompensations­emissionen”). Teckningskursen för aktierna som tecknas genom utnyttjande av Tecknings­optionerna har, i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, fastställts till 11,06 SEK per aktie.

Bakgrund
Som kommunicerades i Bolagets pressmeddelande den 25 augusti 2021 genomförde Veg of Lund den Riktade emissionen av så kallade units varigenom 295 000 Teckningsoptioner och 885 000 aktier i Bolaget emitterades till ett antal kvalificerade investerare. För att ge de, vid den tidpunkten, befintliga aktieägarna i Bolaget möjlighet att kompenseras för den utspädningseffekt som följde av den Riktade emissionen så genomfördes Kompensationsemissionen varigenom 489 619 Tecknings­optioner emitterades vederlagsfritt. I den Riktade emissionen och Kompensations­emissionen emitterades därmed totalt 784 619 Teckningsoptioner.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna
En Teckningsoption medför rätt att under perioden från och med den 25 februari 2022 till och med den 10 mars 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget. Enligt villkoren för Teckningsoptionerna skulle teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 10 februari 2022 till och med den 23 februari 2022 dock inte till ett lägre belopp än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 51,00 SEK.

Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna har, i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, fastställts till 11,06 SEK per ny aktie. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 februari 2022 till och med den 23 februari 2022.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på bolagets webbplats, ir.vegoflund.se/aktien/.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas ökar aktiekapitalet med 50 215,616 SEK, från 782 357,504 SEK till 832 573,120 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt utnyttjande med 784 619 aktier, från 12 224 336 aktier, till 13 008 955 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 6,03 procent av antalet aktier och röster.

Utnyttjandeperiod: Från 25 februari 2022 till och med 10 mars 2022.

Teckningskurs: 11,06 SEK per aktie.

Volym: 784 619 Teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 784 619 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 8,68 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med Teckningsoptionerna: 8 mars 2022.

Notera att de Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 10 mars 2022, alternativt avyttras senast den 8 mars 2022, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptioner.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning av aktier som tecknats genom utnyttjandet av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats ir.vegoflund.se/aktien/ och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida mangold.se.

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Veg of Lund i samband med utnyttjandet av Tecknings­optionerna.

För ytterligare information avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Telefon: 08 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.