Ny publikation – Attanas teknik användes för att validera isolering av kolesterol som är inblandat i hjärt-kärlsjukdomar

I en artikel som har publicerats i Scientific Reports av Prof. Riekkola och kollegor vid Helsingfors universitet och Karlstad univesitet,så utvecklades en ny metod för att isolera kolesteroltransporterande partiklar från human plasma. Attanas QCM teknik användes för att utvärdera effektiviteten av den nya metoden.

”Low-density lipoproteins” (LDL) är en viktig transportör av kolesterol i kroppen och ses som en stor riskfaktor för utveckling av aterosklerotiska hjärt-kärlsjukdomar. Snabb isolering av LDL partiklar från human plasma behövs för funktionella studier av dem.

I den här artikeln så utvecklades en ny och snabb metod för isolering av LDL partiklar från human plasma genom att använda affinitetskromatografi. Metoden består av två affinitetskolonner till vilka man har kopplat två olika ”capturing agents” för att öka selektiviteten. Den första kolonnen tar bort oönskade partiklar från provet och den andra kolonnen fångar upp de önskvärda LDL partiklarna.

Attana´s QCM teknik användes för att utvärdera och validera den nya metoden. LDL partiklar isolerades från plasma från två friska individer både med den nya metoden och en konventionell metod (ultracentrifugering). En antikropp immobiliserades på ett Attana chip och de kinetiska interaktionsprofilerna för de isolerade LDL partiklarna analyserades med Attanas teknik. Dessutom så bestämdes distributionen av hastighetskonstanterna med hjälp av en algoritm och plottades som kluster. Totalt så identifierades fem olika interaktioner. Det här möjliggör en djupare förståelse för interaktionerna jämfört med informationen som får fram med konventionella metoder för dataanalys.

Detta är en fortsättning på tidigare arbeten från Prof. Riekkolas grupp och även en första applikation av de nya analysalgoritmerna som Prof. Fornstedt och Attana utvecklats tillsammans.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.