Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4) inleds i dag den 26 april 2021

Idag, den 26 april 2021, inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO4”) som emitterades i samband med Mantex Aktiebolags (”Mantex” eller ”Bolaget”) emission av units under tredje kvartalet 2020

Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 10 maj 2021. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 0,4 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Mantex tillföras cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 10 maj 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 6 maj 2021.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 i sammandrag:

Nyttjandeperiod:            26 april – 10 maj 2021.

Villkor:                             En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs:               0,4 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym:           Det finns 27 784 420 utestående teckningsoptioner av serie 2020/2021.
                                         Vid fullt nyttjande tillförs Mantex totalt cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 6 maj 2021.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

En anmälningssedel kommer skickas ut till direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare. Anmälningssedel finns även att tillgå på Bolagets hemsida (www.mantex.se) och Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/). Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

För mer information vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO, +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).