Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Nexam Chemical serie TO 1 inleds idag

Idag den 6 september 2021 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner serie TO 1 som emitterades i samband med Nexam Chemical Holding AB:s (“Nexam Chemical” eller “Bolaget”) emission av units under februari 2020.

Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår från och med den 6 september 2021 till och med den 17 september 2021. Varje teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 6,50 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Nexam Chemical tillföras cirka 13,5 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av teckningsoptioner måste aktivt utnyttja dem för teckning av aktier senast den 17 september 2021, alternativt sälja teckningsoptionerna senast den 15 september 2021. Om innehavaren inte utnyttjar sina teckningsoptioner förfaller dem utan värde.

Villkor för teckningsoptionerna:

Nyttjandeperiod: 6 – 17 september 2021.

Sista handelsdag för TO 1: 15 september 2021.  

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar en teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 2 071 087 teckningsoptioner serie TO 1.

Notera att teckningsoptioner serie TO 1 som inte avyttras senast den 15 september 2021 alternativt nyttjas den 17 september förfaller utan värde.

På Bolagets hemsida finns fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 1.

https://www.nexamchemical.com/investors/equity-issuance-2020/

Nyttjande av teckningsoptioner

Förvaltningsregistrerade teckningsoptioner serie TO 1

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Erik Penser Banks och Nexam Holdings respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. 

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank

Telefon: 08-463 80 00

E-post: emission@penser.se

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.