Oden Control AB avnoteras från Spotlight

Spotlight har beslutat att avnotera Oden Controls AB:s aktie. Sista dag för handel är den 28 december 2018.

För att ett bolag ska kunna vara noterat och upptaget till handel på Spotlight krävs att samtliga noteringskrav är uppfyllda. Ett av kraven är att det ska finnas förutsättningar för tillräcklig tillgång och efterfrågan på bolagets aktier i syfte att uppnå en rättvis, välordnad och effektiv handel samt en fungerande prisbildning.

Antalet aktieägare utgör grunden för att bedöma förutsättningarna för tillräcklig handel och ska som utgångspunkt uppgå till minst 300 stycken med ett innehav om minst 4 500 kr vardera. Ett lägre antal aktieägare kan i vissa fall accepteras om bolaget anlitar en likviditetsgarant.

Som villkor för Oden Control AB:s notering har Spotlight krävt att bolaget anlitar en likviditetsgarant då antalet aktieägare under en längre tid har understigit 300 stycken med ett innehav om minst 4 500 kr vardera.

Med anledning av att bolaget har beslutat att säga upp avtalet med likviditetsgaranten och att bolaget inte har redogjort för hur bolaget avser att uppfylla spridningskravet bedömer Spotlight att det inte möjligt att låta bolagets aktie vara fortsatt noterad. Oden Control AB:s aktie kommer därför att avnoteras.

Spotlight har beslutat att handeln i bolagets aktie ska ske på observationslistan till och med sista dag för handel den 28 december 2018.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com