Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission

Oncopeptides AB (publ) (“Oncopeptides” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: ONCO) offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare (“Nyemissionen”). Bolaget har anlitat Carnegie, DNB Markets, Jefferies, Cowen och Kempen & Co som joint bookrunners (”Joint Bookrunners”) i samband med Nyemissionen.

Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Bolaget bedömer att flexibiliteten som möjliggörs av en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest lämpliga alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt eftersom ett sådant förfarande gör det möjligt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Avsikten är att Nyemissionen ska inbringa en bruttolikvid om cirka 1 180 miljoner SEK (120 miljoner USD).

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av nya aktier i Nyemissionen förväntas äga rum innan handel på Nasdaq Stockholm inleds klockan 09:00 den 6 maj 2020. Tidpunkten för stängning, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet kommer att fastställas av Bolaget och Joint Bookrunners. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Nyemissionen genom ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Nettolikviden från Nyemissionen avses att användas för att finansiera: (i) Bolaget under en kommersiell lansering och initial uppskalning av melflufen[1] (melphalan flufenamide), inklusive uppbyggnad av Bolagets kommersiella och medicinska funktioner i syfte att förbereda inför och genomföra en lansering av melflufen i USA; (ii) expansion av pågående klinisk utveckling, inklusive nya studier och potentiellt nya indikationer; och (iii) Bolagets löpande verksamhet. Under antagandet att Nyemissionen inbringar en bruttolikvid om cirka 1 180 miljoner kronor (120 miljoner USD[2]) bedömer styrelsen att Bolaget sannolikt kommer vara fullt finansierat fram till utgången av det andra kvartalet 2021, både i ett scenario där Oncopeptides inte genererar några intäkter under de första sex månaderna 2021 efter den kommersiella lanseringen av melflufen i USA, samt i ett scenario där produktkandidaten inte erhåller godkännande av FDA och därmed inte genererar några försäljningsintäkter eller marknadsföringskostnader.

Genomförande av Nyemissionen förutsätter bland annat att Oncopeptides styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 december 2019.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddagen för Nyemissionen. Därutöver har Bolagets största ägare Stiftelsen Industrifonden och HealthCap VI LP, samt medlemmar i Bolagets styrelse respektive ledningsgrupp åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en period om 180 dagar efter likviddagen för Nyemissionen. Oaktat detta och under förutsättning att aktieoptioner i Bolagets personaloptionsprogram Board LTIP 2017, som kan utnyttjas från och med 1 juni 2020, utnyttjas, kan Cecilia Daun Wennborg och Ulf Jungnelius (båda medlemmar i Bolagets styrelse) komma att sälja aktier för att täcka individuella skattskyldigheter som kan uppstå till följd av att aktieoptionerna utnyttjas. Aktierna som varje individ kan behöva sälja för att tillgodose deras skattskyldighet (en förväntad total om cirka 5 900 aktier) är således undantagna från lock-up-åtaganden.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 17:31 (CEST).

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Oncopeptides i någon jurisdiktion, varken från Oncopeptides eller någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begräsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Oncopeptides har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Jefferies International Limited (”Jefferies”), som är auktoristerat och reglerat av FCA i Storbritannien, agerar enbart för Bolaget och ingen annan i samband med Nyemissionen och kommer ej vara ansvarigt gentemot någon annan än Bolaget att tillhandahålla det skydd som ges till dess kunder eller att ge råd i samband med Nyemissionen och/eller något annat ärende som avses i detta pressmeddelande. Bortsett från de ansvarsområden och skyldigheter, om några, som kan åläggas Jefferies genom ”UK Financial Services and Markets Act 2000” eller av de regleringar som har upprättats enligt denna, accepterar varken Jefferies eller någon av dess dotterbolag, ombud, styrelseledamöter, konsulter eller anställda något som helst ansvar för informationen och innehållet i detta pressmeddelande eller för något annat uttalande som lämnas eller påstås lämnas av eller på uppdrag av Jefferies eller någon av dess dotterbolag, ombud, styrelseledamöter, konsulter eller anställda i relation till Bolaget eller Nyemission. Jefferies och dess dotterbolag, ombud, styrelseledamöter, konsulter och anställda frånskriver sig följaktligen allt ansvar, oavsett om det uppstår som skadestånd, kontrakt eller på annat sätt (förutom för vad som anges ovan), med avseende på uttalanden eller annan information i detta pressmeddelande och ingen utfästelse eller garanti, såväl uttryckligt som underförstådd, lämnas av Jefferies eller någon av dess dotterbolag, ombud, styrelseledamöter, konsulter eller anställda vad avser riktigheten, fullständigheten eller tillräckligheten av informationen i detta pressmeddelande.

                                                                                                                                                                          

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

[1]

Ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel i klinisk utveckling för behandling av multipelt myelom.

[2] Under antagande om en växelkurs om USD/SEK 9,85.