OptiFreeze AB (publ) kommer att genomföra riktad emission om drygt 15 MSEK

Styrelsen i Optifreeze har, med stöd av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 11 april 2019, beslutat om riktad emission om drygt 15 MSEK. 

Emissionerna görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt bredda och stärka ägarbasen.

Emissionerna avser att säkerställa finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet. Deltagande i emissionen är både större investerare och nuvarande ägare. Deltagare, teckningskurs, rabatt och storlek på emissionen kommer att offentliggöras under morgondagen.

”Jag är glad och stolt över det förtroende som marknaden har gett oss” säger Eda Demir Westman, VD för Optifreeze AB. ” Med denna emission kommer vi kunna ta oss med större hastighet mot våra mål. Planen ligger fast att ha ett positivt kassaflöde under 2020. Fördelen med riktad emission är att organisationen har kunnat fokusera på att leverera resultat. Vi är övertygade att under hösten kommer resultaten av våra ansträngningar synas” fortsätter Eda. Vi har dessutom fått in några riktigt bra och stora investerare som tror på bolaget att dessutom ställer nuvarande ägare och styrelse upp på ett fantastiskt sätt.

Det är med stor tillförsikt som vi genomför denna emission, snabbt billigt och med stor positiv respons säger nytillträdde Styrelseordförande Martin Linde. Att se att ägare med Arcaroma går med i emissionen utan rabatt är ett styrketecken,” avslutar Martin Linde.

Finansiell och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionerna.

För ytterligare information

Kontakta: Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB Telefon: +46 70 600 67 99 E-post: eda.demir@optifreeze.se

Informationen är sådan som OptiFreeze är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 16 juli 2019.