Orasolv – Offentliggörande av memorandum inför start onsdag 1 november

På onsdag den 1 november inleds teckningstiden i Orasolv AB:s företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum idag den 30 oktober.

Vid full teckning tillförs bolaget 12,5 MSEK före emissionskostnader. Utspädningen vid full teckning uppgår till 25%. Ägare som representerar 41,7 % av aktierna har förbundit sig att teckna nya aktier i emissionen. Cirka 2,7 MSEK har på förhand inbetalts som en kortfristig bryggfinansiering av huvudägarna Bertil Haglund och Torbjörn Gunnarsson. Bryggfinansieringen på 2,7 MSEK kommer att kvittas i emissionen.

Memorandumet finns att tillgå via bolagets hemsida ( www.orasolv.se ), AktieTorgets hemsida ( www.aktietorget.se ) samt Mangolds hemsida ( www.mangold.se ).

Villkor för emissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
Emissionskursen är SEK 0,20 per aktie.
Nyemissionen omfattar högst 62 927 534 aktier.
Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktie och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Tidplan

Teckningsperiod 1 nov-22 nov.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 1 nov-20 nov.
Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 26 okt 2017.
Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 27 okt.
Avstämningsdag 30 okt 2017.
Handel med BTA kommer att ske från den 1 nov fram till dess att aktierna registrerat på Bolagsverket.
Fullständigt emissionsmemorandum kommer att publiceras den 30 oktober på Bolagets hemsida www.orasolv.se , Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se

_______________________________

Stockholm den 17oktober 2017
ORASOLV AB (publ)
Verkställande Direktören

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck
VD Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95