VideoBurst genomför en riktad nyemission

Onlinevideobolaget VideoBurst har i en riktad nyemission tagit in 1 000 000 SEK. Den nya ägaren är Tobias Ottosson Consulting AB som investerar i teknikbolag.

VideoBurst styrelse har med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 18 maj 2017 beslutat om en riktad nyemission om 1 250 000 nya aktier. Teckningskursen i emissionen var 0,80 kronor. Det kan jämföras med snittkursen under de senaste 30 handelsdagarna för VideoBurst-aktien som har legat på 0,77 kronor. VideoBurst avser att använda emissionslikviden för att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov. Emissionskostnaderna uppgår till 0 kronor. Efter genomförd emission uppgår antalet aktier i VideoBurst till 18 050 000 stycken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning, vilket styrelsen bedömer gynna alla aktieägare.

Korrigering av kommentar i delårsrapporten 27 oktober 2017

Under Resultaträkning – Finansiell utveckling perioden 1 januari – 30 september 2017 i den kvartalsrapport som publicerades 27 oktober 2017 anges felsummerade siffror. Den korrekta nettoomsättningen är 1,7 Mkr vilket är en ökning med 80% jämfört med samma period föregående år.

Bolagets prioritering framöver

Framöver ligger Bolagets fokus på att öka försäljningen. De senaste månaderna har inneburit åtgärder för att förbättra förutsättningarna för VideoBursts säljavdelning. Detta har gjorts genom att ställa om till inbound marketing för att generera leads samt genom att utöka säljstyrkan. Bolagets VD har under denna period lagt mycket tid på att se över struktur och arbetssätt men kommer nu att lägga all energi på försäljning.

För mer information kontakta:

Christofer Lee, VD VideoBurst

ir@videoburst.com

Om VideoBurst

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell
video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Denna information är sådan information som Videobur Sthlm Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017.