Överväger emission av företagsobligationer och offentliggör uppskattat resultatutfall för Q3 2017

SIGTUNA, SVERIGE, 23 OKTOBER 2017 –  Nordic Leisure AB, vidare ”NLAB” eller ”Bolaget” meddelar att bolaget som ett led i att positionera sig för ytterligare tillväxt överväger en emission av företagsobligationer.

NLAB har mandaterat Swedbank som finansiell rådgivare för en förestående obligationsemission. Efter genomförda möten med obligationsinvesterare kan en obligation med rambelopp om 500 MSEK och tilltänkt löptid om tre år komma att emitteras, med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av styrelsen för NLAB.

NLAB har under årets tredje kvartal framgångsrikt genomfört och erlagt köpelikvid avseende förvärv av bolagen Future Lead Generation Ltd och Kama Net AB (båda verksamma inom affiliation riktad mot nätspelsmarknaden) och UAB Baltic Bet (en i Litauen licensierad speloperatör). Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till cirka 11,5 MEUR och finansierades med bolagets egna kassamedel.

Mot bakgrund av den planerade obligationsemissionen har NLAB beslutat att offentliggöra uppskattad omsättning och EBITDA för koncernen avseende Q3 2017.

Omsättningen under Q3 2017 uppskattas till intervallet 6.3-6.5 MEUR och EBITDA för samma kvartal uppskattas till intervallet 1.9-2.1 MEUR.

Peter Åström, verkställande direktör- och koncernchef för NLAB, kommenterar:

”Vi har med glädje noterat aktiemarknadens positiva reaktioner på de resultat vi levererat under innevarande år och på de förvärv vi genomförde under årets tredje kvartal. Vi har inom NLAB en tydligt förvärvsdriven tillväxtstrategi och räknar med att under det kommande året utöka vår närvaro till fler reglerade spelmarknader. Detta är skälet till att vi nu avser ta in kapital i syfte använda detsamma till förvärv. Flera av de marknader där vi har, eller avser ha, verksamheter befinner sig i en konsolideringsfas och vi avser att vara en aktiv aktör i denna utveckling.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef
peter.astrom@nordicleisure.se / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Onlinespel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 180 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold FK.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 08:45 CET .