Pegroco lämnar kortfristigt aktieägarlån till portföljbolaget Alelion Energy Systems AB (publ) samt avser att teckna sig i den planerarade företrädesemissionen motsvarande sin pro rata andel

Pressmeddelande den 18 februari 2019

Alelio17 569n Energy Systems AB (publ) (“Alelion”) planerar en företrädesemission under våren 2019 om högst 135 miljoner kronor. Huvudägarna i Alelion; Fouriertransform, Pegroco Invest AB samt Sammaj, som äger 65,2 procent av Bolaget, avser sig att teckna sina pro rata andelar i företrädesemissionen. Pegrocos ägarandel i Alelion uppgår till 18,5 procent.

Alelion är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Bolagets huvudsakliga marknad är industrifordon. För att vara väl positionerade bygger Alelion nu Sveriges första storskaliga produktion av litiumjonbatterier mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg. Fabriken beräknas stå färdig under första halvan av 2019. Pegroco har en fortsatt stark tilltro till både Alelions teknologi och på Alelion som en ledande leverantör inom detta segment.

För att säkerställa Alelions likviditetsbehov till dess att företrädesemissionen har genomförts kommer huvudägarna enligt ovan att lämna ett kortfristiga aktieägarlån om totalt 50 miljoner kronor, motsvarande sina relativa pro rata andelar. För Pegroco motsvarar det 14,1 miljoner kronor. Aktieägarlånet kan komma att konverteras till aktier i företrädesemissionen.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm,m, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.