PExA AB offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i PExA AB ("PExA" eller "Bolaget") beslutade den 14 maj 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, att genomföra en företrädesemission av högst 17 298 375 units ("Units" respektive "Företrädesemissionen"). Den som på avstämningsdagen den 21 maj 2021 innehar aktier i PExA (oavsett serie) har med företräde rätt att teckna nya Units i Företrädesemissionen. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Bolaget har upprättat ett investeringsmemorandum avseende Företrädesemissionen. Investeringsmemorandumet har godkänts av Spotlight Stock Market och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.pexa.se och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se.

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 25 maj 2021 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter är den 21 maj 2021 och sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter är den 19 maj 2021. Teckningsperioden löper från den 25 maj 2021 till den 8 juni 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.