Diagonal Pharma AB planerar för kapitalisering och notering på Nasdaq First North Growth Market

Diagonal Pharma AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) (under namnbyte till Diagonal Bio AB) meddelar härmed att Bolaget avser att genomföra en kapitalisering och notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) under sommaren 2021. Diagonal – ett svenskt bioteknikbolag – utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera patogen såsom virus och bakterier. Diagonal är en av få aktörer globalt som möjliggör testning av flera patogen samtidigt. Kunderna – som kan utgöra allt från exempelvis vårdinrättningar till flygplatser och forskningsinstitut – får ett komplett verktyg som lätt kan integreras i den befintliga verksamheten. I syfte att expandera verksamheten förbereder Diagonal nu för en kapitalisering inför planerad notering på First North under sommaren 2021. Diagonal har anlitat Sedermera Fondkommission att agera finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB att agera legal rådgivare, samt Nordic Issuing att agera emissionsinstitut i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen.

Motiv för kapitalisering och notering
Diagonal har en fungerande prototyp och fokuserar nu på att accelerera utvecklingstempot inför marknadslansering av produkten. Bolaget har som målsättning att introducera plattformen för den europeiska och senare den amerikanska marknaden. I syfte att möjliggöra dessa satsningar har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en kapitalisering och att ansöka om att notera Bolaget på First North under sommaren 2021.

Kapitaliseringen är en förutsättning för en ökad tillväxttakt, genom vilken Diagonal kan fortsätta arbetet inom testning och kvalitetssäkring samt påbörja Bolagets kommersialisering av Panviral på den europeiska marknaden. Med de angivna satsningarna är Bolagets målsättning att uppnå positivt kassaflöde år 2023.

Bolagets styrelse har identifierat flera fördelar med att notera Bolagets värdepapper på First North. Att verka i en noterad miljö ökar bland annat synligheten gentemot potentiella samarbetspartners och ökar blivande kunders kännedom om Panviral. Notering ger Diagonal en möjlighet att nå ut med sitt erbjudande till en bredare internationell marknad.
 

Jack Egelund Madsen, Diagonals VD, kommenterar
"Vi är mycket positivt inställda till att notera Diagonal på First North under sommaren 2021. Diagonal har en välfungerande prototyp och vi befinner oss i ett läge där det är fullt fokus på utveckling av en kommersiell produkt följt av en uppskalad produktion av Panviral. Målsättningen är att fortsätta expandera verksamheten och lansera till den europeiska och senare den amerikanska marknaden. I syfte att möjliggöra dessa satsningar har styrelsen därför fattat beslut om att notera Bolaget på Nasdaq First North Growth Market."
 

Planerad kapitalisering och notering
Arbetet inför planerad kapitalisering och notering är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras inför planerad kapitalisering, vilken är avsedd att genomföras under sommaren 2021.
 

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Diagonal i samband med den planerade kapitaliseringen och noteringen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut. 
 

För mer information om den planerade noteringen, vänligen kontakta: 
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se
 

För mer information om Diagonal, vänligen kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalpharma.com 
Hemsida: https://www.diagonalpharma.com/

Diagonal Pharma AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.