PolarCool AB (publ) avser genomföra en företrädesemission om cirka 10,7 MSEK, säkerställd till cirka 87 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i PolarCool AB (”PolarCool” eller ”Bolaget”) har idag den 11 september 2020, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 3 592 236 aktier, där varje aktie ger rätt att teckna ytterligare en aktie (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Kapitalet från Företrädesemissionen möjliggör bland annat marknadslansering av den nu CE-märkta produkten för hemsjukvård på idrottsmarknaden i Europa. Bolaget avser även genomföra en marknadsanalys och godkänna produkten för den nordamerikanska marknaden för en planerad lansering i USA och Kanada under 2021. Fulltecknad nyemission tillför PolarCool cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader. För att möjliggöra ett breddat ägande i Bolaget har styrelsen även beslutat om en riktad emission (överteckningsemission) om högst 1 350 000 aktier, att nyttjas i den mån Företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. Överteckningsemissionen kommer i förekommande fall att nyttjas till samma villkor som för nyemissionen och finansiera en snabbare etablering på den amerikanska marknaden (USA) samt inom trafikskador. Vid fullt nyttjande av överteckningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,2 MSEK och garantiteckning (nerifrån och upp) om cirka 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv för nyemission

Idrottsrelaterade hjärnskador kan idag ses som ett av de största hoten mot aktivt idrottande. Inom flertalet sporter är detta redan välkänt, men insikten har nu även nått fotbollen. Generellt visar statistik att traumatiska hjärnskador (THS) är den ledande dödsorsaken bland unga vuxna i i-länder. Forskning visar att dödligheten är cirka 3,5 gånger högre än för cancer och hjärtkärlsjukdomar tillsammans för de som är under 35 år. Behovet av en bättre behandlingsmetod är stort och har på senare tid fått ökad uppmärksamhet världen över. Med produkten PolarCap® System, utvecklad för behandling av hjärnskakningar och upprepade huvudkollisioner inom olika former av kontakt- och kampidrotter,  går Bolaget nu in i nästa fas med en nyligen marknadsgodkänd produkt, CE-märkt för både sjukvård och hemsjukvård inom EU och ESS. Med klinisk evidens i ryggen med stark statistisk signifikans, står PolarCool redo för nästa fas som innebär:

 • Bredare lansering av PolarCap® System inom idrottssegmentet inom EU/ESS med ishockey som en stark referens
 • Implementering av en bra affärsmodell, med uthyrning av produkten i tvåårsperioder, vilket i kombination med utveckling av fler och mer kostnadseffektiva engångsartiklar säkerställer en ökad intjäning och lönsamhet när den installerade basen av produkten ökar.
 • En utvidgad marknadspotential genom att etablera produkten inom akutvård av trafikskador som drabbats av whiplash – en skada vars symptombild har likheter med de idrottsrelaterade skadorna, vilket enligt styrelsens bedömning skapar synergier i produkt- och klinisk utveckling.

I samband med diskussioner med investerare och upprättande av memorandum har Bolaget preciserat följande milstolpar och operativa målsättningar i affärsplanen.

 • Inlämnande av FDA ansökan för godkännande PolarCap® System inom 2020
 • Bolaget kommer, efter en uppdatering av avtalet med det tidigare moderbolaget BrainCool AB, att etablera en satsning inom området för att behandla whiplashskador inom akutsjukvården.

Operativa målsättningar

PolarCools målsättning med PolarCap® System är att den portabla produkten ska finnas tillgänglig bland idrottsorganisationer, idrottslag och idrottare – jämförbart med hjärtstartare som placeras ut i en rad olika miljöer. Vidare är det Bolagets målsättning att nå break-even inom tre år. Nedan presenteras PolarCools målsättningar för de kommande verksamhetsåren:

2020

 • Q3 Initiera marknadsstudie i USA kring hjärnskakning och/eller upprepade huvudkollisioner.
 • Implementera ny affärsmodell (uthyrning)
 • Q4 Ansöka om FDA-godkännande för PolarCap® System
 • Starta kliniska tester inom ramen för bolagets EU finansierade Eurostars program

2021

 • Erhålla marknadsgodkännande USA och Kanada
 • Marknadsetablering av PolarCap® System i USA
 • Initiera kliniska feasibility studier i Europa och USA för whiplash

2022

 • Marknadsetablering i Asien
 • Expandera internationell försäljning

Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2020 genomför PolarCool därför en företrädesemission av aktier. Emissionsvolymen uppgår till cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till 1,25 MSEK (inkl. garantiersättning om cirka 0,4 MSEK). Motivet för företrädesemissionen är att, förutom den löpande verksamheten, även finansiera nästa fas i en bredare lansering av den nu marknadsgodkända produkten PolarCap® System inom EU och EES. Därutöver är företrädesemissionen även avsedd att finansiera vidare utveckling av produkten, ansökan om marknadsgodkännande för produkten i USA, utvärdering av en etableringsplan för akutvård vid trafikskador/whiplash samt marknadssegmentet för rehabilitering. Med nettofinansieringen om totalt cirka 9,45 MSEK från företrädesemissionen är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

 • Marknadslansering och försäljning av PolarCap® System inom EU – cirka 50 %
 • Produktionsuppbyggnad – cirka 20 %
 • Förberedelser inför samt ansöka om FDA-godkännande för PolarCap® System i USA – cirka 10 %
 • Affärs- och produktutveckling – cirka 10 %
 • Rörelsekapital – cirka 10 %

Eventuell överteckningsemission för ytterligare breddat ägande i Bolaget

För att bredda ägandet i Bolaget ytterligare har styrelsen utöver ovanstående företrädesemission beslutat om en riktad nyemission, en så kallad överteckningsemission, om ytterligare högst cirka 4 MSEK, att nyttjas vid stort intresse och i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. Överteckningsemissionen kommer i förekommande fall att genomföras till samma villkor som för nyemissionen och finansiera en snabbare etablering på den amerikanska marknaden (USA) samt inom trafikskador. Vid fullt nyttjad överteckningsemission uppgår emissionskostnaderna till 0 MSEK (det vill säga 1,25 MSEK totalt).

För det fall Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras upp till cirka 4 MSEK genom överteckningsemission. Denna del medför inga emissionskostnader och avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Investera mer i affärsutvecklingsprocesser i USA för att påskynda marknadsetablering.
 • Investera i en snabbare etablering inom akutsjukvård för whiplashskador
 • Utvärdera och implementera nya marknadsområden inom rehab av trafik-och idrottsrelaterade skador
 • Övriga medel används till bolagets löpande affärsutveckling, patentaktiviteter, utvecklingssamarbeten samt drift.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 24 september – 8 oktober 2020.
 • Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 3 592 236 aktier, motsvarande cirka 10,7 MSEK
 • Avstämningsdag med företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 18 september 2020 är registrerade som aktieägare i PolarCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 september 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 september 2020.
 • Antal aktier innan nyemission: 3 592 236
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 10,8 MSEK. Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under perioden 28 juli 2020 till 7 september 2020 med en procentuell rabatt om cirka 30 procent mot den genomsnittliga omsättningsviktade kursen under denna period.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,3 MSEK och garantiteckning (nerifrån och upp) om totalt 6,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 september – 6 oktober 2020.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 september 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2020.

Utspädning: Vid fulltecknad nyemission uppgår den absoluta utspädningen för befintliga aktieägare till 3 592 236 aktier, vilket motsvarar en procentuell utspädning om cirka 100 procent (exkluderat överteckningsemissionen) för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det investeringsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september.

r mer information

Martin Waleij –  Styrelsens ordförande PolarCool AB (publ)                       
+46 – 733 93 70 76

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.