PolarCool AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission i samband med listning på Spotlight Stock Market

BrainCools utdelade dotterbolag PolarCool AB (publ) har offentliggjort ett investeringsmemorandum och ”teaser” vilka finns tillgängliga på PolarCools hemsida www.polarcap.com. Memorandumet kan också nås på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

PolarCool har cirka 6000 aktieägare. Inför listningen på Spotlight Stock Market genomför PolarCool en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. PolarCools aktieägare har fått 1 teckningsrätt för varje aktie och det krävs 4 teckningsrätter för att få teckna 1 ny aktie till en teckningskurs om 2 SEK i Erbjudandet.

För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ges även allmänheten rätt att teckna. Teckningssedel för teckning utan företräde finns tillgänglig på PolarCools hemsida.

Erbjudandet i korthet

  • Varje aktie i PolarCool medför 1 teckningsrätt.
  • 4 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 2 SEK per aktie.
  • Erbjudandet omfattar en företrädesemission om högst 8 998 108 aktier, vilket vid fulltecknad emission motsvarar cirka 18 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK
  • Minsta teckningspost för teckning av aktier utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) är 2 500 aktier.
  • Fastställd lägstanivå för företrädesemissionens genomförande är 7 000 000 aktier, motsvarande 14 MSEK.
  • Totalt ökar aktiekapitalet med högst 125 000 SEK
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2018.
  • Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november 2018.

Viktigt information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PolarCool. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i PolarCool sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

POLARCOOL

Verksamheten inom idrottsmedicin i BrainCool AB (publ) har sedan 2017 bedrivits i det helägda dotterbolaget PolarCool AB (publ). BrainCool kommunicerade 2016 att verksamheten inom idrottsmedicin ska delas ut till aktieägarna, och tidigare under 2018 meddelades att bolaget erhålllit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende

en skattefri utdelning enligt lex Asea reglerna. BrainCool har i egen regi drivit processen för en lex Asea-utdelning. PolarCool delades ut till aktieägarna i BrainCool den 1 oktober 2018.

r mer information

Iman Ziai – CFO BrainCool & CEO PolarCool
+46 – 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@braincool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november 2018.  www.polarcap.com

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.