PolarCool stärker sin finansiella ställning genom en riktad emission av konvertibler om sammanlagt 1,5 MSEK

Styrelsen för PolarCool AB ("PolarCool" eller ”Bolaget”) har idag beslutat om att uppta ett konvertibellån om totalt 1,5 MSEK genom en riktad emission av konvertibler med en konverteringskurs om 1,20 sek / aktie. Emissionen riktas till Redhe Financial Communications AB, Söder Holding AB, , Exsultat AB, Wobbler Invest AB, Torsten Hansson och Bjørn Bratlie AS.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet som lämnades av årsstämman den 5 maj 2022, beslutat om att genomföra en riktad emission av ett konvertibellån om 1,5 MSEK, fördelat med 0,5 MSEK till Redhe Financial Communications AB, 0.4MSEK till Söder Holding AB, 0,25 MSEK till Exsultat AB, 0,15 MSEK till Bjørn Bratlie AS, 0,1 MSEK till Wobbler Invest AB och 0,1 MSEK till Torsten Hansson.
  • Konvertibellånen har en löptid om ca 6 månader med förfallodag den 15 maj 2023.
  • Konvertibellånen löper med en ränta om 1,5 % per månad.
  • Konvertibellånen kan konverteras, inklusive upplupen ränta, till aktier under löptiden. Konverteringskursen är fastställd till 1,20 SEK per aktie.

Med en konverteringskurs om 1,20 SEK och vid full konvertering av konvertibellånen, inklusive maximal ränta, beräknad per dagen för detta offentliggörande, skulle utspädningen uppgå till ca 9,9% efter full konvertering, innebärande att Bolagets aktiekapital skulle öka med ca 300 963,71 SEK till totalt ca 3 036 747,35 SEK och antalet aktier i Bolaget skulle öka med 1 352 328 aktier till totalt 13 645 095 aktier.

Villkoren för konvertibelemissionen, inklusive konverteringskurs, har fastställts efter förhandling med tecknare. Konverteringskursen är ca 8 % under aktiens volymviktade genomsnittskurs på Spotlight Stock Market under de senaste 10 handelsdagarna. Därigenom anser styrelsen för Bolaget att villkoren för konvertibellånen är marknadsmässiga.

Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ser ett begränsat kapitalbehov som nu tillförs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Framtida kapitalbehov kommer att styras av marknadsframgångar och godkännanden på nya marknader. Mot bakgrund av det rådande marknadsklimatet bedöms villkoren i denna begränsade riktade emission vara gynnsamma för Bolaget och ge arbetsro att fokusera på en gedigen pipeline vad avser försäljning, vilket bedöms gynna samtliga aktieägare.
 

Genom utgivandet av konvertibellånen tillförs Bolaget kapital om 1,5 MSEK före transaktionskostnader, vilka understiger 10 TSEK. Bolaget avser att använda medlen från konvertibellånen för att stärka Bolagets likviditet och därmed fortsatta etablering av Bolagets produkt PolarCap® System på den europeiska marknaden.
 

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

”Det riktade konvertibellånet ger oss finansiellt utrymme att fortsätta vår etablering på den europeiska marknaden.”

Rådgivare

Advokatfirman Delphi har agerat som legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen av konvertiblerna.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2022.

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 – 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudsmällar. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.