Pressmeddelande 2021-07-14   Axkids företrädesemission tecknad till 224,47 procent

Axkid AB: Axkids företrädesemission tecknad till 224,47 procent

 

Den företrädesemission som Axkid AB genomfört under perioden 29 juni – 13 juli 2021 tecknades till 224,47 procent. Därmed nyttjas hela det emissionsutrymme bolagsstämman den 18 maj 2021 gav styrelsen att besluta om. Emissionen tillför därmed bolaget 15,9 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 0,2 MSEK.

Emissionen medför att antalet aktier ökar med 881 818 stycken. Efter emissionen kommer därmed bolaget att ha 10 581 818 aktier och ett aktiekapital på 1 058 181,80 kronor.

Syftet med emissionen

Syftet med nyemissionen är att säkerställa Bolagets framtidsplaner. Likviden är planerad att användas till att, fortsätta utveckla företagets framtida produktplattformar, investera i utökad marknadsföring samt lansera Axkid på fler geografiska marknader.

”Det är väldigt roligt att vi fått en fulltecknad emission. Med stöd av det kapitalet kan vi titta framåt och ta nästa steg i vår utveckling. Den löpande försäljningen utvecklas bra, och med vårt modellprogram hoppas vi kunna fortsätta att vara den ledande aktören för bakåtvänt åkande med ett modernt produktutbud”, kommenterar VD Daniel Johansson utfallet av emissionen.

För ytterligare information om den avslutade nyemissionen kontakta Eminova

Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email

info@eminova.se. VD Daniel Johansson, e-mail daniel.johansson@axkid.com, tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axkid.se.

Denna information är sådan information som Axkid AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021.