Wyld Networks AB:s teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 tas upp till handel på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIGT MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. 

Unitemissionen av aktier och teckningsoptioner i Wyld Networks AB (”Wyld Networks” eller ”Bolaget”) som genomfördes i samband med notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) registrerades hos Bolagsverket den 13 juli 2021. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kommer att tas upp till handel på First North den 19 juli 2021 och handlas under kortnamnet ”WYLD TO1” med ISIN-kod SE0016075998 och kortnamnet ”WYLD TO2” med ISIN-kod SE0016076004. 

Teckningsoptionerna 

Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 som innefattades i Erbjudandet om teckning av units i juni 2021 har nu registrerats hos Bolagsverket och Bolaget har erhållit godkännande av Nasdaq First North om upptagande av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 till handel. Första dag för handel är beräknad till den 19 juli 2021. 

En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att under perioden från och med den 22 mars 2022 till och med den 4 april 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda snittkursen i Wyld Networks aktie under mätperioden som sträcker sig mellan 7 mars 2022 och 18 mars 2022, dock som högst 13,75 SEK per aktie. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 2 275 000. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Bolaget maximalt cirka 31,3 MSEK. 

En (1) teckningsoption av serie TO2 medför rätt att under perioden från och med den 6 december 2022 till och med den 19 december 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda snittkursen i Wyld Networks aktie under mätperioden som sträcker sig mellan 21 november 2022 och 2 december 2022, dock som högst 16,50 SEK per aktie. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till 2 275 000. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Bolaget maximalt cirka 37,5 MSEK. 

Rådgivare 

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandet. 

För ytterligare information 

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks 
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689 

Certified Adviser 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, ca@mangold.se. 

Om Wyld Networks AB 

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. 

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB. 

 

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. 

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. 

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. 

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. 

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. 

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.