Publicering av memorandum inför PExAs företrädesemission

PExA AB (”PExA”) publicerar härmed investeringsmemorandum inför bolagets företrädesemission, i vilken teckningstiden inleds torsdagen den 14 november 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.pexa.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att göras tillgängliga i samband med teckningstidens inledande.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 14-28 november 2019.
Teckningskurs: 2,10 SEK per B-aktie.
Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 072 575 B-aktier, motsvarande cirka 17 MSEK.
Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 8 november 2019 är registrerade som aktieägare i PExA AB äger företrädesrätt att teckna B-aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 november 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 november 2019.
Antal aktier innan nyemission: 9 225 800 aktier (varav 432 900 A-aktier).
Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande*: Cirka 19,4 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,2 MSEK och garantiteckning (top-down) om totalt cirka 5,8 MSEK, totalt motsvarande cirka 76 procent av emissionsvolymen.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 14-26 november 2019.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2019.
Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet B-aktier med 8 072 575 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 47 procent av kapital och cirka 38 procent av röster för befintliga aktieägare som inte tecknar B-aktier i nyemissionen.

*Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på PExAs genomsnittliga omsättningsviktade kurs under de senaste tio handelsdagarna inför beslut om nyemission, med en procentuell rabatt om cirka 30 procent.

Investerarträffar i samband med företrädesemissionen
I samband med företrädesemissionen kommer representanter för PExA att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Se nedan för detaljer kring träffarna. För anmälan och ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

• Sedermeradagen Stockholm den 18 november 2019 på At Six Hotel.
• Investerarlunch i Göteborg den 19 november 2019, kl. 11:30-13:00, på Elite Park Avenue Hotel.
• Investerarlunch i Malmö den 22 november 2019, kl. 11:30-13:00, på Malmö Börshus.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PExA i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 – 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.