IVISYS AB genomför nyemission

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2019-11-07

Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 6,46 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Under 2019 har IVISYS arbetat intensivt med integrationen av den danska verksamheten i den svenska vilket nu är klart. Detta arbete har, utöver flytt av ett antal nyckelpersoner från Danmark till Sverige, bland annat innefattat att få färdigt ett antal tidskrävande kundprojekt. IVISYS har samtidigt som detta arbete utvecklat ett antal standardprodukter tillsammans med ett antal nyckelkunder. Dessa standardprodukter är mindre tidskrävande att producera samt borgar för god möjlighet till återkommande order från befintliga kunder samt en kortare sälj- och produktionscykel framgent. Den emission som nu genomförs tillför bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera de stora möjligheter som bolaget ser i närtid.

Villkor för nyemissionen

– Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
– För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.  
– Emissionskursen är 3,30 SEK per aktie.
– Nyemissionen omfattar högst 1 959 080 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

– Teckningsperiod 25 November – 10 December 2019.
– Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 13 November 2019.
– Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 14 November 2019.
– Avstämningsdag är 15 November 2019.
– Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 10 december 2019.
– Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
– Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North under perioden 25 november – 6 december 2019.
– Handel med BTA kommer att ske från och med den 25 november 2019 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av december 2019.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras den 22 november 2019 på Bolagets hemsida www.ivisys.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, Ordförande IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 November 2019.

Rådgivare

InWest Corporate Finance
Kärrastrandvägen 119
SE-451 76 UDDEVALLA, Sverige
Telefon: +46 (0) 739 93 79 69

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade vision systemer med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.