IVISYS AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2018

IVISYS AB

556998-4981

2018-11-26

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Nio månader (2018-01-01 – 2018-09-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 599 (2 317) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 362 (-4 787) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,44 (-0,36) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 53,5 (55,4) %.

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1 920 (746) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 009 (-1 363) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,23 (-0,14) SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 060 533 aktier per 2018-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018

IVISYS upptar i början av augusti 2018 ett konvertibelt lån om 5,0 MSEK. Lånet löper till och med den 1 augusti 2019 och långivarna äger rätt att varannan månad fr.o.m. november 2018 konvertera lånet till aktier genom kvittningsemission, dock högst 1,5 MSEK vid varje konvertering.

IVISYS meddelar i slutet av augusti 2018 att styrelseledamot Lars Holmqvist på egen begäran avträder ur styrelsen.

IVISYS mottar i början av september 2018 en order från det svenska företaget AB Pema Metall (”PEMA Metall”), en leverantör av specialiserade maskinlösningar för tillverkare inom alla branscher. Ordern är resultatet av ett samarbete om en systemlösning till en gemensam kund till IVISYS och PEMA Metall. Ordern beräknas påverka IVISYS räkenskaper i Q3 och Q4 2018.

IVISYS mottar i början av september 2018 en order från det svenska företaget Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB (”Trelleborg”), en leverantör av ljudreduceringsprodukter till bilindustrin. Ordern beräknas påverka IVISYS räkenskaper i Q3 2018 och Q1 2019.

IVISYS håller den 21 september 2018 extra bolagsstämma. Kommuniké med fattade beslut finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

IVISYS meddelar att CTO Moatasem Chehaiber lämnar sin position som CTO i IVISYS. Anledningen är att han vill ägna sig åt nya utvecklingsprojekt. Moatasem Chehaiber kommer att sitta kvar i IVISYS styrelse.

IVISYS meddelar att ytterligare serviceavtal från existerande kunder gör att serviceintäkterna nu uppgår till över 1 MSEK per år.

IVISYS offentliggör finansiell målsättning för 2019. Målsättningen är en omsättning på minimum 20,0 MSEK under 2019 med ett tillhörande resultat på 4,0 MSEK före avskrivningar.

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar

Sedan förvärvet av ICS Image Control Systems AB (nu kallat IVISYS Sweden AB) har verksamheten tagit flera kliv framåt. Efter förvärvet tog vi emot nya order till ett värde av 3,0 MSEK inom loppet av en månad. Detta ska jämföras med en omsättning om närmare 2,0 MSEK under hela 2017. Denna orderutveckling har fortsatt under hösten och även om samtliga ordrar ej ännu syns i kassaflödet bedömer vi att vi kommer att fortsätta få utlopp på vår starka pipeline. Målsättningen för 2019 är en omsättning på minimum 20 MSEK, och ett positivt resultat före avskrivningar på ca: 4,0 MSEK. Vi har redan inneliggande order till ett framtidigt faktureringsvärde om ca: 5,5 MSEK. Vi behöver därför utöka personalen och förbereda produktionen för att inte få för långa leveranstider, vilket kommer att påverka likviditeten. Vi beslutade därför att uppta ett konvertibelt lån om 5 MSEK från en grupp av svenska investerare i augusti 2018. Det konvertibla lånet kommer att skapa utrymme att kapitalisera på det ökade intresset för våra produkter och vara IVISYS till gagns i det långsiktiga perspektivet. Nedan följer en sammanfattning av det tredje kvartalets väsentliga händelser och min syn på vägen framåt för IVISYS.

Under det tredje kvartalet 2018 har vi erhållit två väsentliga order, dels en order från AB Pema Metall och dels en order från Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB (”Trelleborg”). Ackumulerat uppgår ordervärderna till drygt 2,5 MSEK och bägge parter är potentiella långsiktiga samarbetspartners till IVISYS. PEMA Metall är en leverantör av specialiserade maskinlösningar för tillverkare inom alla branscher och ordern är ett resultat av ett samarbete om en systemlösning för en befintlig kund till både IVISYS och PEMA Metall. PEMA Metall är dedikerade till att leverera toppmoderna lösningar och den ambitionsnivån tilltalar oss. Tillsammans kommer vi nu att skapa en systemlösning och den initiala ordern är första gången vi som partner levererar visionsystemslöningen till PEMA Metalls nyckelfärdiga system.  Trelleborg är en leverantör av ljudreduceringsprodukter till bilindustrin. Koncernen består av 28 fabriker globalt och nästan 6 000 anställda. Trelleborg har valt oss för vår systemlösning efter att ha genomgått en grundlig utvärdering av marknaden vilket bekräftar vår position på marknaden när det gäller högpresterande systemlösningar. Jag har höga förhoppningar att våra samarbeten med Pema och Trelleborg kommer att utveckla sig framgångsrikt.

Som ovan nämnt har vi ingått ett konvertibelt lån med en grupp av svenska investerare. Lånet löper över 12 månader och långivarna kommer att ha möjlighet att konvertera lånet och räntekostnaderna till aktier inom löptiden. IVISYS har möjlighet att återbetala lånet, i delar, under löptiden om den ökade likviditet inte behövs i sin helhet. Till följd av att investerarna äger rätt att konvertera lånet till aktier höll vi i slutet av september 2018 en extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Vi är övertygade om att denna finansieringslösning är det bästa sättet att både ta tillvara på vår pipeline och dessutom tillgodose våra aktieägare.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka Lars Holmqvist och Moatasem Chehaiber för deras insatser under lång tid i IVISYS. Lars Holmqvist beslutade i slutet av augusti 2018 att avträda ur styrelsen och Moatasem Chehaiber beslutade i mitten av oktober 2018 att sluta som CTO för Bolaget för att ägna sig åt nya utvecklingsprojekt. Chehaiber kommer emellertid att fortsätta att vara en del av IVISYS styrelse. Bägge personers omfattande erfarenhet har varit mycket viktig för IVISYS uppbyggnad och vi är tacksamma för deras respektive insatser.

Mikael Sjöholm, VD på IVISYS AB

För fullständig delårsrapport, se https://www.ivisys.com/investor/financial-reports.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS tillhandahåller visuellt baserade kvalitetskontrollslösningar för industrin som kan ersätta både manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvalitetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflödet inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera flertalet komponenter i en enda direkt process. Lösningarna baseras på IVISYS patenterade bilddatabehandling som skiljer sig fundamentalt från de konventionella processer som används inom visionssystem idag. IVISYS är kapabelt till att utnyttja högupplösta kameror i företagets bildbehandling och samtidigt behandla bildinformation snabbare än bolagets konkurrenter. De lösningar som erbjuds har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka sex månader för kunder som för närvarande förlitar sig på mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s – årets entreprenör i Europa 2017

IVISYS 2018 Q3 – PM EN

181126 – Q3 – IVISYS – FINAL