IVISYS AB: IVISYS AB förvärvar ICS Image Control Systems AB i Stockholm villkorat bolagsstämmans beslut om apportemission

IVISYS AB (publ) (“IVISYS”) har ingått avtal om förvärv av ICS Image Control Systems AB (“ICS”) per den 22 april 2018 (“Förvärvet”), med tillträde den 28 maj, i samband med IVISYS AB:s ordinära bolagsstämma.

ICS är ett bolag verksamt inom kvalitetskontroll inom vision och levererar till kunder i Europa och USA.

Förvärvet av ICS förstärker IVISYS på många områden med ökad produktionskapacitet, större kundbas, mycket kompetens och erfarenhet, och omsättning med kraftig tillväxtpotential.
IVISYS skall betala för aktierna i ICS Image Control Systems AB genom att nyemittera 1,2 miljoner aktier i IVISYS AB, och erlägga ett kontant belopp om 1,0 MSEK for samtliga aktier i ICS Image Control Systems AB. Utöver köpeskillingen kan det under vissa förutsättningar tillkomma en tilläggsköpeskilling under 2019, vilken maximalt kan uppgå till 2,0 MSEK.

Köpeskillingen består dels av ett antal nyemitterade aktier (se ovan) och en kontant köpeskilling. Denna uppdelning av köpeskillingen innebär att det totala värdet (beräknat som antalet nyemitterade aktier * IVISYS börskurs + den kontanta köpeskillingen) kommer att variera med IVISYS börskurs fram till tidpunkten for transaktionens genomförande. Räknat på börskursen vid senaste handel, den 20 april 2018, var det totala värdet 7,12 MSEK, varav värdet på aktierna i IVISYS beräknas till 6,12 MSEK.

ICS kommer integreras med IVISYS ApS som systerbolag, och kommer inom kort marknadsföra sig under gemensamt namn.

ICS Image Control Systems är ett lönsamt företag med en nettoomsättning i senaste bokslut (2016/2017) på 7,7 MSEK. ICS beräknas bidra med en ökning av IVISYS omsättning med ca: 50 % under 2018, och ca: 100 % i 2019. Förvärvet förväntas bidra positivt både verksamhetsmässigt och finansiellt.

VD JAKOB KESJE KOMMENTERAR

“IVISYS och ICS är en fantastisk kombination, då ICS bidrar med precis det som IVISYS behöver just nu, nämligen produktionserfarenhet inom visionsinstallationer, där bolaget över de senaste 8 åren har installerat närmare 200 visionssystem. IVISYS ger ICS verksamhet möjlighet att växa snabbare och säkrare med den finansiella bas som IVISYS har fått från sina investerare. Båda bolagen kompletterar varandra med unika produktportföljer, kraftfulla kundbaser, och värdefull offertstock. Med ICS:s VD Mikael Sjöholms 20+ års erfarenhet inom vision kommer vi att undvika en del utvecklingskostnader som vi annars hade behövt ta i vår utveckling. Tillsammans flyttar vi vår utvecklingskurva framåt med minimum ett år, i förhållande till om IVISYS skulle växa med personal och kunder på egen hand. Det är med stor tillförsikt som jag välkomnar Magnus Larsson, Mikael Sjöholm och alla ICS’s medarbetare till vårt gemensamma IVISYS” säger Jakob Kesje CEO för IVISYS.

VD ICS MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTERAR

“Förvärvet kommer ge ett stöd för en kraftig ökning av ICS’s produkter och försäljning till ICS’s existerande kunder. Magnus och jag ser mycket fram emot att tillsammans med alla inom företagen att förverkliga det stora marknadspotential som själva har set på vår offertstock och kundförfrågningar” säger Mikael Sjöholm VD för ICS Image Control Systems AB.

KORT OM ICS IMAGE CONTROL SYSTEMS

ICS har under många år tagit fram unika lösningar till sina kunder inom kvalitetskontroll med vision, och har därigenom byggt upp en solid kunskap kring visionssystem. ICS har en lång rad nöjda kunder i sin kundportfölj som innefattar stora internationella verksamheter inom båda medicin och fordon. På senare år har ICS haft framgång med några högt specialiserade standardprodukter som står inför en internationell marknadsföring. Dessa är påbörjade, men har begränsats till den organiska tillväxt som bolaget orkat med.

NYEMISSION AV AKTIER

För att genomföra förvärvet kommer bolaget behöva göra en riktad apportemission, bemyndigande till denna kommer styrelsen söka vid årsstämman den 28 maj 2018, genom separat punkt på dagordningen.

Tecknarna i emissionen är de två säljarna i ICS, Mikael Sjöholm (genom bolag) och Magnus Larsson. Båda kommer jobba kvar och båda har ingått avtal om att inte vidareförsälja delar av sina aktier under en period fram till slutet av 2020.

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, VD, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018.

OM IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionssystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.