Q1 Lohilo Foods AB (publ): Förbättrad lönsamhet med stark tillväxt för Lohilos glassvarumärken

Januari – Mars 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 1,6 procent till 58 612 TSEK (57 689). Tillväxten i första kvartalet rensat för effekten av det avslutade Nick’s avtalet är 15,7 procent.
 • Bruttomarginalen försämrades något jämfört med första kvartalet 2021 och uppgick till 35,8 procent (36,1). Jämfört med helåret 2021 var det dock en förbättring med 5,7 procentenheter från 30,1 procent.
 • Tillväxten för Lohilos egna glassvarumärken uppgick till 31,6 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 703 TSEK (-7 304)
 • Rörelseresultatet uppgick till 483 TSEK (-8 985)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -513 TSEK (-9 164)                          
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,62)
 • Jämförelsestörande poster uppgick under kvartalet till 6 250 TSEK. Posten avser förlikning med Nick’s och är bokförd under övriga intäkter. Ersättningen betalades ut i slutet av mars.
 • Resultat före skatt rensat för jämförelsestörande poster uppgick under kvartalet till -6 557 TSEK (-9 164)
 • Periodens kassaflöde uppgår till 3 928 TSEK (-1 978)
 • Likvida medel inklusive beviljad checkkredit uppgick på balansdagen till 26 585 TSEK (16 802)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

 • Den tidigare kommunicerade omorganisationen för effektivisering av sälj- och marknadsorganisationen är färdigställd, antalet anställda är idag 21 färre än vid utgången av Q3 2021.
 • Första leveranserna till bolagets nya kinesiska partner är genomförda och lansering beräknas ske under Q2. Med anledning av utvecklingen av Covid-19 i Kina finns det risk för en långsammare försäljningsstart än tidigare planerat.
 • Första ordern från bolagets partner i UK har inkommit.
 • Under februari 2022 tillsattes en intern utredning gällande misstänkta ekonomiska oegentligheter som inbegriper en anställd i Lohilo Foods AB. Resultatet av utredningen bekräftar de misstankar som uppkommit och därför polisanmäldes händelsen i mitten av februari för vidare utredning av Polisen. De ekonomiska oegentligheterna bedöms ha pågått sedan 2016 och fram till hösten 2021. I Lohilo Foods AB har 17,3 MSEK reserverats som kostnad för det inträffade. På koncernnivå innebär det en negativ resultatpåverkan om -17,3 MSEK. Likviditetspåverkan har därmed uppstått under flera års tid och upphört under hösten 2021. Total omfattning på oegentligheterna uppskattas till -21,5 MSEK medan resultatpåverkan under 2021 fastställts till -17,3 MSEK. Mellanskillnaden har påverkat resultatet i tidigare perioder. Ingen resultatpåverkan har skett eller bedöms ske under 2022.
 • 23:e mars 2022 förlikades Lohilo Foods med Nick’s i samband med förhandling i Stockholms tingsrätt. Tingsrätten fastställde att Nick’s skulle betala ut 6,25 MSEK till Lohilo Foods innan den 9:e april 2022. Beloppet har bokförts som övriga intäkter under Q1. Total resultatpåverkan i Q1 efter advokatkostnader är +6,25 MSEK.
 • Under mars har huvuddelen av glassproduktionen i Växjö flyttats till en underleverantör i södra Sverige. Under april flyttas återstående växjöproduktionen till samma underleverantör. Flytten har gått bra och stängning och återställande av de gamla produktionslokalerna har påbörjats under april.

Händelser efter balansdagens utgång

 • Under april månad utökades leveranser mot vår samarbetspartner    i Gulfregionen. Introduktion kommer först ske av LOHILO ICE och därefter kommer fler produktkategorier att introduceras.
 • Listningarna i Nederländerna för 2022 utökas till LOHILO ICE på 200 butiker inom dagligvarukedjan Albert Heijn. Leveranser kommer påbörjas under maj och om produkterna tas emot väl kommer vi ha möjlighet att få utökad distribution under hösten 2022.

Vd har ordet

Organisationen har gjort ett mycket bra arbete under det första kvartalet för att lägga grunden till ett positivt 2022. Man märker en glädje och stort engagemang hos personalen trots stora förändringar av vår organisation och vårt arbetssätt. Alla drar åt samma håll. Vi ser att de åtgärder vi vidtagit har tagit oss i rätt riktning och vi ser med stort engagemang och energi fram emot vad vi kommer åstadkomma under året.

Min och hela organisationens målsättning är att vi under 2022 ska vända resultatet och skapa lönsamhet i koncernen. Under första kvartalet 2022 har vi en bruttomarginal på 35,8 procent (36,1). Detta ska dock även jämföras med helåret 2021 där vi hade en bruttomarginal på 30,1 procent, vilket ger en god signal om vart vi är på väg framåt. Vi har samtidigt minskat våra övriga rörelsekostnader kostnader med 1,6 MSEK eller 5,3 procent jfr med föregående år. För att kompensera för ökade råvarukostnader och omkostnader för vår distribution genomför vi prishöjningar under våren och sommaren. Full effekt av prishöjningarna når vi under det tredje kvartalet i år. Genom det täta samarbetet mellan inköp och försäljning är ambitionen att förbättra vår bruttomarginal ytterligare.

Flytten av växjöproduktionen till vår underleverantör i södra Sverige har gått mycket bra och produktionen flyter på enligt plan. Målet att nå förbättrade marginaler till följd av produktionsflytten kommer att nås. Viss effekt kommer vi se redan från slutet av andra kvartalet i år men full effekt kommer vi se först under tredje kvartalet 2023.

LOHILO som varumärke fortsätter sin fina utveckling

LOHILO som varumärke stärker fortsatt sin position, och arbetet med kännedom, kundanskaffning och lojalitet fortsätter. Vi ser en stadig ökning i efterfrågan på vår heroprodukt LOHILO ICE (Lohilos glassvarumärke), där vi tar marknadsandel. LOHILO ICE har i kvartalet en tillväxt på hela 60,5 procent. Vi ser en ökning över samtliga glassvarianter, och vår nya lansering Matcha House utmärker sig. Matcha House är en av våra bäst presterande glass smaker sedan lanser-ingen. LOHILO ICE dominerar idag kategorin hälsoglass i Sverige och Finland. Vi ser därmed en väldigt stor potential att etablera produkterna på nya marknader på samma sätt som vi gjort på vår hemmaplan.

Totalt sett har varumärket LOHILO växt med 25,5 procent. Inom kategorin torra varor har vi en minskning på produktgruppen dryck. Konkurrensen på dryckesområdet är mycket hård och vi har inte lyckats etablera oss i den takt vi tidigare hoppats på. Till följd av detta pågår en uppdatering av den strategiska planen för att få utväxling på vår unikitet och etablera drycken bättre på marknaden under 2022.

Under det sista halvåret har vi arbetat mycket med vår produktutveckling, särskilt inom kosttillskott och hälsa. Nya produkter inom kategorierna är, förutom vår lansering av Superfruits sortiment inom dagligvaruhandeln, nya proteinpulver, måltidsersättning, proteinpannkakor, matcha lattepulver med kollagen och bcaa pulver. Utanför vår heroprodukt glass ser vi en möjlighet att växa med nya subkategorier inom LOHILO.

I slutet av april gjorde vi en väldigt stark kategoriöverskridande lansering med konceptet Matcha House. Lansering skedde samtidigt inom kategorierna ICE, dryck och kosttillskott. Lanseringen skedde tillsammans med Influencern Hanna Friberg och redan första dagen åstadkoms delningar via henne och andra influencer med totalt över fem miljoner följare. Matcha är en trendsmak som vi på ett väldigt positivt sätt kunnat applicera i våra andra produkter. Vi visar både visuellt och smakmässigt att vi är rebeller och unika och inte bara går på de säkra korten.

Arbetet med Supply chain hanterar leveransproblem av produkter

Arbetet med att ytterligare säkra upp och förbättra vår varuförsörjning fortgår. Trots oroligheterna med kriget i Ukraina ser vi inte någon risk för några väsentliga störningar i dagsläget. Ledningen fortsätter följa utvecklingen löpande och vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer. I och med avvecklingen av vår egen produktion ser vi ett stabilare leveransflöde, som vi bedömer kommer förbättras ytterligare under 2022.

Inköpsorganisationen arbetar också tätt tillsammans med produktutvecklingen för att etablera god varuförsörjning även för nya produkter framåt.

Vårkänslor på exportsidan

Under första kvartalet har vi haft en mycket god tillväxt på exporten som har växt med 83 procent jämfört med föregående år där den största drivern är LOHILO ICE som har ökat med 120 procent jämfört med föregående år. Inom området glass har LOHILO en genuin unikitet och vi har goda möjligheter att utmana det lokala utbudet med våra fantastiska produkter.

Vår största exportmarknad Finland har under början av 2022 haft en mycket god tillväxt. Detta beror på att vi under kvartalet haft en god varutillgång för den finska marknaden och vår distributör har fått bättre listningar.  Exporten till Finland har ökat med 96,8 procent under första kvartalet.

Vår samarbetspartner i Gulfregionen har fått listningar i dagligvaruhandeln i Kuwait och Qatar. Utvecklingen ser lovande ut och vi förväntar oss att detta område har en god tillväxt under 2022. Till en början jobbar vi framför allt med produkt¬gruppen LOHILO ICE här men har möjlighet att utveckla produktutbudet allt eftersom.

Utvecklingen i Baltikum är också god med nya listningar i tre olika dagligvarukedjor med försäljningsstart under andra kvartalet av 2022. I Estland och Lettland kommer vi att lanseras även i Service-handeln på Cirkle-K under början av juni. 

I Nederländerna tecknade vår sam-arbetspartner nyligen ett distributions-avtal inom LOHILO ICE mot daglig-varukedjan Albert Heijn. Våra produkter introduceras till en början i ca 200 butiker och det är redan klart med en utökning av distributionen till ytterligare 700 butiker under tredje kvartalet 2022. Albert Heijn har idag en marknadsandel på mer än 30 procent av den nederländska daglig-varumarknaden och deras marknads¬andel på premiumglass är ca 38 procent.

Vår samarbetspartner i UK har börjat lansera produkterna i ett urval butiker i London och via två olika kedjor för hemleveranser av matvaror. Under året jobbar vår partner med att få listningar i dagligvaruhandeln.

Med anledning av utvecklingen av Covid-19 i Kina bedömer vi att det finns viss risk för en långsammare försäljningsstart än vad vi hade hoppats på initialt. Ledningen följer utvecklingen och vi har en god förberedelse för att komma i gång snabbt när landet öppnar upp igen.

I Asien i övrigt har vi också en hel del aktivitet. I Malaysia har vi haft testförsäljning på LOHILO DRINK på två dagligvarukedjor och en servicekedja på i dagsläget ca 70 butiker. Detta har fungerat bra och vår samarbetspartner kommer att utöka distributionen med ytterligare 130 butiker inom dessa kedjor. Tack vare att LOHILO DRINK har fått ett mycket bra mottagande får vi nu också möjligheten att även starta distribution av LOHILO ICE från och med början av juni i de första butikerna med möjlighet att utöka till resterande butiker vid gott utfall även där. Vi har också LOHILO DRINK på testförsäljning i ett antal butiker, online och offline i Hongkong och Macau. Vi har haft ett gott utfall i steg ett och utökad testförsäljning genomförs under kvartal två.

Superfruit

Under första kvartalet 2022 har omsättningen i Superfruit minskat med 1,4 MSEK eller 15,9 procent, delvis pga. en svagare utveckling inom försäljning mot E-handel och hälsofackhandel under året samt en tillfällig effekt av omstruktureringarna där vi tog bort inhyrd säljkår för att lägga in Superfruits produkter på Lohilos säljkår. Bedömningen är att vi har goda möjligheter att kompensera för minskade volymer inom hälsofackhandeln genom ökad distribution inom dagligvaruhandeln som integrationen med Lohilos säljkår möjliggjort. Vi har från och med v3 i år fått listningar för ett urval av Superfruits produkter på COOP och vi bedömer att vi framåt kommer se goda resultat av ökad bearbetning av vår säljkår på övriga dagligvaruhandeln.

Finansiering och likviditet

Lohilo Foods AB genomförde en företrädesemission under slutet av 2021. Emissionen ska möjliggöra en fortsatt tillväxt av våra varumärken både i och utanför Sverige, genom ökad marknadsföring och produktutveckling. Bolaget tillfördes 55,5 MSEK efter emissions¬kostnader.

Förlikningen med Nick’s gav ett tillskott i resultat och likviditet om 6,25 MSEK i slutet av mars månad. Ersättningen har bokförts som övriga intäkter.

Det besparingsprogram och den fabriksflytt som tidigare kommunicerats kommer ge en positiv likviditetseffekt liksom en bättre samordning mellan inköps- och försäljningsorganis¬ationerna. Ledningen gör fortsatt bedömningen att efter genomförda och pågående aktiviteter i besparings¬programmet kommer bolaget vara lönsamt igen. Detta förväntas ske under sommarmånaderna 2022. 

Utsikter 2022

Under hösten och vintern har vi genomfört stora förändringar som kommer ge resultat redan under våren 2022. Budget och därmed anpassad kostnadsmassa är lagd efter en relativt moderat prognosticerad försäljningsökning och vi ser många potentiella möjligheter för bolaget framåt.

Det är glädjande att se den positiva utvecklingen i början av 2022, med en nettoomsättningstillväxt om 1,6 procent mot föregående år trots att vi saknar 7, 0 MSEK i intäkter vi hade kvartal 1 2021 via försäljning av varumärket Nick’s. Tillväxten i första kvartalet rensat för effekten av det förlorade Nick’s avtalet är +15,7 procent.

2022 kommer bli ett spännande år. Å ena sidan har vi en avmattning av effekterna från Covid-19 i Europa och vi märker tydligt av att vi får en öppnad exportmarknad på dessa områden. Vi har fantastiska produkter och en otroligt fin utveckling på våra egna varumärken, särskilt inom glass. Å andra sidan möts vi av ett allmänt avvaktande marknadsläge på grund av kriget i Ukraina och de effekter detta har på konjunktur, prisökningar och ränteläge. Det återstår att se hur stor effekt de nödvändiga prisökningarna kommer ha på efterfrågan i butik. Ledningen följer utvecklingen löpande för att snabbt kunna agera på negativa signaler.

Växjö, maj 2022

Richard Hertvig

Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta Richard Hertvig, Vd och koncernchef

E-post: richard@lohilofoods.com, tel: +46 70 88 69 444

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 07.30 CET

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies och Halo Top.  

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB (publ) innehar FNCA Sweden AB, info@fnca.se respektive 08-528 00 399, uppdraget som Certified Adviser.

Lohilo Foods AB (publ)

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö • Tel: 0470-72 91 78 • www.lohilofoods.com • E-post: info@lohilofoods.com