QuickCool offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperiod inleds imorgon

I samband med QuickCool AB:s (”QuickCool”) emission av units under hösten 2016 utgavs vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, vars nyttjandeperiod inleds imorgon, den 11 januari 2018. Det finns 2 391 000 teckningsoptioner av serie TO 1, envar berättigande till teckning av 1,15 nya aktier till en teckningskurs om
2,90 SEK per aktie. Optionsvillkoren har räknats om till följd av den företrädesemission QuickCool genomförde i november/december 2017. Nyttjas samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyemitteras totalt 2 749 650 aktier och QuickCool tillförs cirka 8,0 MSEK. 

Beräkning av teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 1

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna 1,15 nya aktier i bolaget. Teckningskursen har fastställts till 2,90 SEK per aktie enligt gällande optionsvillkor för teckningsoptioner av serie TO 1. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår under perioden 11 januari – 1 februari 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 30 januari 2018.

Optionsvillkoren för teckningsoptioner av serie TO 1 har räknats om med anledning av den företrädesemission som genomfördes i december 2017. Fullständiga optionsvillkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på QuickCools hemsida (www.quickcool.se). Nedan presenteras omräknade villkor för teckningsoptioner av serie
TO 1 i sammandrag.

Omräknade villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

  • Det finns 2 391 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av 1,15 nya aktier till en kurs om 2,90 SEK per aktie. Maximalt kan således 2 749 650 aktier nyemitteras.
  • Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske under perioden 11 januari – 1 februari 2018.
  • Handel med teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske på AktieTorget till och med den 30 januari 2018.
  • Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 30 januari 2018, alternativt nyttjas senast den 1 februari 2018, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Räkneexempel med anledning av omräknade villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Nedan presenteras räkneexempel med anledning av den omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO 1 som genomförts.

Den optionsinnehavare som önskar nyttja tio teckningsoptioner av serie TO 1 kommer på anmälningssedeln att ange att denne vill nyttja tio teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavaren kommer att ange att betalning för nyttjande av dessa tio teckningsoptioner uppgår till 31,90 SEK. Uträkningen är som följer: 10 TO 1 berättigar till teckning av 11,5 aktier (10×1,15). Detta avrundas nedåt till 11 aktier. Betalning behöver erläggas för 11 aktier. Betalning blir således 31,90 SEK (11×2,90 SEK/aktie).

Den optionsinnehavare som önskar nyttja 100 teckningsoptioner av serie TO 1 kommer på anmälningssedeln att ange att denne vill nyttja 100 teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavaren kommer att ange att betalning för nyttjande av dessa 100 teckningsoptioner uppgår till 333,50 SEK. Uträkningen är som följer: 100 TO1 berättigar till teckning av 115 aktier (100×1,15). Ingen avrundning behövs eftersom detta blir ett jämnt antal aktier. Betalning behöver erläggas för 115 aktier. Betalning blir således 333,50 SEK (115×2,90 SEK/aktie).

Vid insänd anmälningssedel och betalning erhålls interimsaktier för det antal teckningsoptioner av serie TO 1 som nyttjas – i ovanstående exempel 10 alt. 100 teckningsoptioner. 10 alt. 100 interimsaktier erhålls således. Efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket erhålls resterande 1 resp. 15 aktier. Notera att dessa är aktier (inte interimsaktier). Cirka en vecka efter registrering hos Bolagsverket kommer de erhållna 10 resp. 100 interimsaktierna att omvandlas till aktier och synas på respektive tecknares depå/konto. Att inte samtliga aktier erhålls samtidigt beror på begränsningar att göra avrundningar i Euroclear Sweden AB:s system.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.