Parans Solar Lighting – Handel med teckningsoptioner serie TO2 2017/2022 inleds den 17 januari 2018

På onsdagen den 17 januari 2018 inleds handel med Parans Solar Lighting AB (publ):s (”Parans”) teckningsoptioner av serie TO2 2017/2022, vilka nyemitterades i samband med Parans konverteringsemission i serie KV1 2017/2018 i november 2017.

På onsdagen den 17 januari 2018 inleds handel med Parans Solar Lighting AB (publ):s (”Parans”) teckningsoptioner av serie TO2 2017/2022, vilka nyemitterades i samband med Parans konverteringsemission i serie KV1 2017/2018 i november 2017.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag:

–       Teckningsoptioner av serie TO2 kommer från och med den 17 januari 2018 och till och med 24 november 2022 att vara föremål för handel på Aktietorget.

–       Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,00 kronor.

–       Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:

  • 14 november 2018 till och med 28 november 2018
  • 14 november 2019 till och med 28 november 2019
  • 14 november 2020 till och med 28 november 2020
  • 14 november 2021 till och med 28 november 2021
  • 14 november 2022 till och med 28 november 2022

–       Innehavare av teckningsoptioner serie TO2 2017/2022 till ett sammanlagt teckningsbelopp om 50 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptioner till teckning av aktier, dvs från listningsdatum den 17 januari 2018 till och med den 28 november 2022.

–       Teckningsoptioner av TO2 har ISIN-kod: SE0010662965

Fullständiga optionsvillkor finns på Parans hemsida:

http://www.parans.com/bolagsstyrning.cfm

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivareöver hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018.