Viking Supply Ships AB:s företrädesemission samt två riktade nyemissioner har genomförts

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Utfallet i företrädesemissionen i Viking Supply Ships AB (“Viking Supply Ships” eller “Bolaget”) visar att 459 348 558 aktier, motsvarande cirka 93,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt). Därutöver har 9 596 527 aktier, motsvarande cirka 2,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Resterande aktier som inte tecknas genom primär företrädesrätt, subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt kommer tilldelas Kistefos (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) i egenskap av emissionsgarant.

Vidare har teckning av 5 463 150 respektive 26 166 400 B-aktier i de tidigare offentliggjorda riktade nyemissionerna mot betalning genom kvittning till Kistefos (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) slutförts. Emissionerna har således fulltecknats och aktier har tilldelats i enlighet med teckningen.

Genom företrädesemissionen tillförs Viking Supply Ships cirka 123 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 122 877 887,25 kronor från 102 398 240 kronor till 225 276 127,75 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 24 821 217 nya A-aktier och 466 690 334 nya aktier B-aktier, från 409 592 960 aktier till totalt 901 104 511 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktier som tecknats i företrädesemissionen beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 12 januari 2018 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 16 januari 2018.

Genom de två riktade nyemissionerna mot betalning genom kvittning till Kistefos som beskrivs ovan kommer Bolagets aktiekapital ökas med 1 365 787,75 respektive 6 541 600 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 5 463 150 respektive 26 166 400 nya B-aktier när nyemissionerna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 12 januari 2018 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 16 januari 2018.

Totalt sett medför de tre nyemissionerna i vilka teckning nu har skett att Bolagets aktiekapital ökar med 130 785 275,25 kronor från 102 398 240 kronor till 233 183 515,25 kronor och att antalet aktier ökar med 24 821 217 A-aktier och 498 319 884 B-aktier, från 409 592 960 aktier till  932 734 061 aktier när nyemissionerna har registrerats hos Bolagsverket.

Som kommunicerats tidigare har extra bolagsstämma i Bolaget den 6 november 2017 beslutat att genomföra en minskning av aktiekapitalet för att sänka aktiernas kvotvärde, och på så sätt möjliggöra emissionerna. Vid den extra bolagsstämman beslutades dessutom att genomföra en fondemission som återställer den föregående minskningen av aktiekapitalet. Efter genomförande av dessa åtgärder och de tre nyemissionerna kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 409 592 960 kronor.

Efter emissionerna innehar Bolagets majoritetsägare Kistefos 78,6 % av aktierna och 74,9 % av rösterna i bolaget.

Sammanläggning av aktier

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 6 november 2017 om sammanläggning (s.k. omvänd split) av bolagets aktier i förhållandet 1:100, det vill säga ett hundra (100) befintliga A-aktier eller B-aktier ut mot en (1) ny aktie av samma slag.

Styrelsen har, med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 26 januari 2018.

För de aktieägare vars innehav inte motsvarar ett fullt antal nya aktier efter genomförd sammanläggning kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo på avstämningsdagen. Överskjutande aktier kommer därefter att, på bolagets bekostnad, säljas av ett av Bolaget utsett värdepappersinstitut. Behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan de som ägde de överskjutande aktierna vid tidpunkten då de övergick i bolagets ägo efter deras andel i de aktier som sålts.

Efter sammanläggningen av aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 9 327 340, varav 455 055 A-aktier och 8 872 284 B-aktier.

Status diskussioner med långivarna

Vi hänvisar till tidigare kommunikation angående den pågående finansiella omstruktureringen av Viking Supply Ships A/S; Som kommunicerats i tilläggsprospektet offentliggjort den 2 januari, har tre av fyra långivares kreditkommittéer lämnat ett slutligt godkännande. Den fjärde långivarens kreditkommitté förväntas kunna lämna sitt godkännande i början av januari. Dialogen kring detta är fortfarande pågående. Under förutsättning att slutliga avtal kan ingås med samtliga långivare som beskrivs ovan, kommer Viking Supply Ships AB att återinvestera nettoemissionslikviden i Viking Supply Ships A/S.

För ytterligare information kontakta

Ulrik Hegelund, CFO, tfn. +45 41 77 83 97, e-post ulrik.hegelund@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-post mga@vikingsupply.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Viking Supply Ships AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Viking Supply Ships aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden, samt shipping inom Östersjöområden. Bolaget har totalt cirka 400 anställda och omsättningen 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl. 14:30 CET