Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande “Bodyflight: Kvartalsrapport och halvårsrapport Bodyflight Sweden AB”

Bodyflight Sweden AB utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades idag den 27 augusti 08.15.  Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med.

 

Ökad omsättning och förbättrat resultat i det andra kvartalet för Bodyflight Sweden AB.

Finansiell översikt

Rörelseresultatet för perioden april-juni är det högsta koncernen redovisat för samma period sedan notering. Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till 6 508 tkr (4 186 tkr), vilket motsvarar en
ökning med 55,5 %. Den stora ökningen är ett tydligt tecken på att verksamheten börjar återhämta sig
i takt med att restriktionerna kopplade till pandemin lättas samt att andelen vaccinerade i Sverige
ökar.

Koncernens finansiella utveckling under april – juni 2021
• Nettoomsättningen uppgick under det andra kvartalet till 6 508 tkr (4 186 tkr)
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 303 tkr (-703 tkr)
• Resultat efter skatt uppgick till -109 tkr (-1 304 tkr)
• Resultat per aktie efter skatt är – 0,01 kr (-0,13 kr)

 

Koncernens finansiella utveckling under januari – juni 2021
• Nettoomsättningen uppgick under det första halvåret till 11 975 tkr (11 718 tkr)
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till +51 tkr (-412 tkr)
• Resultat efter skatt uppgick till -758 tkr (-1 327)
• Resultat per aktie efter skatt är – 0,06 kr (-0,13 kr)

 

Väsentliga händelser under perioden april-juni

Bodyflight Stockholm har under perioden tecknat ett förlängt hyresavtal med S:t Erik Markutveckling
AB. Avtalet sträcker sig till 2024-12-31 med möjlighet till ytterligare tre års förlängning.

 

På årsstämman 17 juni valdes Micha Velasco till ordinarie VD. Karin Bäcklund och Janne Hartlin valdes
in i styrelsen.

 

Bodyflight Sweden beslutade den 17 juni om riktad nyemission. Styrelsen föreslog att genom
nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor genom nyemission av högst 900 000
aktier. Emissionen fulltecknades och emissionslikviden uppgick till 1 890 000 kr.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den fulltecknade nyemissionen i Bodyflight Sweden AB registrerades 14 juli, vilket ökade aktiekapitalet
från 1 249 775 till 1 339 775 samt antalet aktier från 12 497 775 till 13 397 750.

 

Efter periodens utgång har båda vindtunnlarna slagit rekord i onlineförsäljning. Onlineförsäljningen i
Göteborg var den högsta sedan öppningen april 2019 och uppgick under juli 2021 till 555 Tkr, juli 2020
uppgick den till 185 Tkr och juli 2019 uppgick den till 264 Tkr. Juli månad visade årets bästa
onlineförsäljning i Stockholm 2021 vilken uppgick till 848 Tkr, juli 2020 uppgick den till 581 Tkr samt
juli 2019 uppgick den till 780 Tkr.

 

"Det är väldigt roligt att se att omsättningen och resultaten förbättras i takt med att restriktionerna släpper. Andra kvartalet hade ett positivt rörelseresultat och vi ser fin försäljning online. Nu börjar även företagskunderna att boka in hösten vilket är extra roligt" säger Micha Velasco, VD.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Sedan 2020 har Bodyflight status som friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se