Rättelse: Flaggning i My Beat AB med anledning av registrerad emission

Tidigare PM, sänt 20230109 16:15, innehöll en MAR etikett som inte behövs. Detta PM är en rättelse och MAR etiketten är borttagen. Här har vi också adderat på några ytterligare kanaler att sända till. 

My Beat AB meddelar härmed att två nya aktieägare har passerat gränsvärden för flaggning till följd av att den riktade emissionen av aktier, i samband med det tidigare offentliggjorda köpet av Karma Mobil AB, till InfoPoint AB och SmartHome4U AB. 

· InfoPoint AB, som ägs av Kristoffer Engardt har tidigare innehaft 0 % ägande i My Beat AB och kommer efter emissionen inneha 8,16 % av samtliga aktier och röster i bolaget. 

· SmartHome4U Sweden AB, där Ulf Ivarsson är en central person, har tidigare innehaft 0 % ägande i My Beat AB, kommer efter emissionen inneha 7,84% av samtliga aktier och röster i bolaget. 

· My Beat AB hade 11 355 747 aktier utgivna och efter den ovan anvisade riktade emission till säljarna i Karma Mobil AB, har bolaget totalt 13 515 747 utgivna aktier. Utspädningseffekten i procent för existerande ägare i My Beat AB bli ca 16 % och existerande ägare i My Beat AB kommer med detta inneha ca 84 % av aktierna efter genomförd transaktion. Säljarna har ingått lock-up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av köpeskillingen för en period till och med den 30 juni 2023.

Flaggningsmeddelandet publiceras då InfoPoint AB:s och SmartHome4U AB:s respektive innehav i bolaget överstigit 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

Fler artiklar om My Beat AB