Recyctec Holding AB genomför en riktad emission på ca 1,2 MSEK till en mindre grupp strategiska investerare

Recyctec Holding AB (publ) (”Recyctec” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 117 500 aktier av serie B till ett pris om 9,83 SEK per aktie av serie B, totalt 1,15 MSEK.

Emissionen beräknas kosta ca 85 TSEK, vilket innebär att bolaget tillförs 1,065 MSEK

Då den nyligen genomförda optionsinlösen hade en anslutningsgrad ca 79 % finns det utrymme i bolagsordningen att ge ut ytterligare aktier. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en mindre riktad emission om 117 500 aktier till ett mindre antal strategiska investerare.

Detta beslut om riktad emission är grundar sig i den plan om kapitalanskaffningsbehov och tillväxtstrategi som låg till grund för den företrädesemission med tillhörande optionsprogram vilket bolaget beslutade om tidigare i höstas.

Styrelsens beslut att emittera aktier av serie B är baserat på bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka tre procent jämfört med senast betalt (10,10 SEK). Styrelsen har bedömt att teckningskursen och övriga villkor för den riktade emissionen är marknadsmässiga. Syftet med den riktade emissionen och anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att täcka upp för de optioner som ej utnyttjades samt som nämnts att på ett kostnadseffektivt sätt få in ett antal strategiska investerare som ägare i Bolaget.

Den riktade emissionen av aktier innebär en utspädning om cirka 3,3 procent i förhållande till antalet aktier och röster i Bolaget och ökar aktiekapitalet i Recyctec Holding AB med 587 500,05 SEK till 17 653 421,61 SEK samt ökar antalet aktier i Bolaget med 117 500 aktier till 3 530 684 aktier, inräknat aktier från optionslösen av teckningsoptioner av serie TO 3 B och serie TO 5 B.

Tecknarna i den riktade emissionen är som följer:

Gerhard Dal                                    40 000 aktier

Per Nilsson                                      40 000 aktier

Niclas Löwgren                               22 500 aktier

Fredrik Åhlander                          15 000 aktier

Totalt                                            117 500 aktier av serie B

Jönköping 2020-12-18

Styrelsen

Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 14:22 CET.

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Dessa samt Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renade på anläggningen i Jönköping och återställda till sitt ursprungliga skick.