Recyctec Holding AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive TO 4 B

Recyctec Holding AB (publ) (“Recyctec” eller “Bolaget”) har genomfört en nyemission om cirka 13,2 MSEK under perioden den 3 september till den 17 september 2019 (“Företrädesemissionen”). I samband med Företrädesemissionen genomförde Bolaget en riktad emission om 2,56 MSEK (“Övertilldelningsemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till ca 693 procent och Övertilldelningsemissionen blev fulltecknad.

Totalt emitterades 393 178 units i Företrädesmissionen och i Övertilldelningsemissionen, båda till en teckningskurs om 40 SEK, motsvarande 8 SEK per aktie av serie B. Emissionslikviden från Företrädesemissionen uppgick till 13 167 120 SEK och emissionslikviden från Övertilldelningsemissionen uppgick till 2 560 000 SEK.

Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen är nu registrerade hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 2 november 2020. Avstämningsdag för omvandlingen är den 4 november 2020, varefter varje BTU kommer att omvandlas till fem (5) aktier av serie B, en (1) teckningsoption av serie TO 3 B och en (1) teckningsoption av serie TO 4 B.

Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 9 november 2020. Aktier tecknade i Övertilldelningsemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto samma dag.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive TO 4 B förväntas vara den 6 november 2020.

Varje teckningsoption av serie TO 3 B respektive TO 4 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Recyctec Holding AB under teckningsperioden. Teckningsperioden för TO 3 B är 17 november 2020 till den 30 november 2020 och för TO 4 B är teckningsperioden 18 mars 2021 till 31 mars 2021. Teckningskursen för både TO3 och TO4 bestäms med ledning av 20 handelsdagars volymvägd snittkurs (VWAP) innan lösen med en rabatt om trettio (30) procent. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 5,01 SEK per ny B-aktie för både Serie TO3 och Serie TO4, högst 12 SEK per ny B-aktie för serie TO3 och högst 15 SEK per ny B-aktie för Serie TO4.

Efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen har Bolaget totalt 2 953 426 aktier, 393 178 teckningsoptioner av serie TO 3 B och 393 178 teckningsoptioner av serie TO 4 B. Aktiekapitalet är efter registreringen av aktierna (men innan lösen av teckningsoptionerna) 14 767 131,35 SEK.

ISIN-kod för aktier av serie B i Recyctec Holding AB: SE0014808978

ISIN-kod för TO 3 B i Recyctec Holding AB: SE0014855235

ISIN-kod för TO 4 B i Recyctec Holding AB: SE0014855243

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.