Recyctec Holding AB meddelar utfall i optionsinlösen

Recyctec Holding meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive serie TO 5 B, vilka emitterades i samband med Recyctec Holdings företrädesemission och riktade emission som genomfördes under hösten 2020. Under perioden 17 – 30 november 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 B och serie TO 5 B kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 330 383 teckningsoptioner, varav 312 008 TO 3 B och 18 375 TO 5 B, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 79 procent. Recyctec Holding tillförs därmed cirka 3,25 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,24 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Recyctec Holding tillförs cirka 3,25 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,24 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Recyctec Holding uppgå till 3 413 184, varav 2 940 aktier av serie A och 3 410 244 aktier av serie B, och aktiekapitalet uppgå till 17 065 921,56 SEK.

”Recyctec står efter en lyckad kapitalanskaffning och uppdaterad strategi väl rustat för att växa vidare både i Sverige och internationellt. Efter mina första månader som VD har jag en starkare tilltro än någonsin till Recyctecs affär där vi förvandlar restprodukter till nya produkter och samtidigt bidrar till en hållbarare värld. Jag vill tacka för förtroendet från nya och befintliga aktieägare.”, säger Andreas Cederborg, VD på Recyctec Holding AB

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut åt Recyctec Holding i samband med utgivandet och nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive TO 5 B.

Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-16 17:07 CET.

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.