Calmark tillförs 10,7 MSEK genom lösen av teckningsoptioner med nyttjandegrad om 98,1%

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 2 B pågick under perioden 4 december 2020 till 16 december 2020 och har således avslutats. Totalt nyttjades 2 408 005 TO 2 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka 98,1 procent.

Totalt nyttjades 2 408 005 teckningsoptioner, motsvarande cirka 98,1 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 2 408 005 B-aktier till en teckningskurs om 4,44 SEK per B-aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Calmark därmed cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader.

Calmarks VD Anna Söderlund kommenterar:
”Det är oerhört glädjande att så många valt att teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna TO 2 B. Det ger oss möjlighet att vidareutveckla Calmark enligt de planer vi satt upp.”

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Calmark med 2 408 005 B-aktier, från 20 258 382 till 22 666 387 ‬aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 240 800,50 SEK, från cirka 2 025 838,20 SEK, till cirka 2 266 638,70 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen av kapital till cirka 10,62 procent och utspädningen av röster till cirka 8,94 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Stenbergets Avtalslösningar AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

 

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2020, 18:40 CET.
 

För ytterligare information kontakta:
Anna Söderlund, VD
Tel: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 

 

Om Calmark Sweden AB (publ)

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

 
Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 46 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.