Valbereding utsedd inför Midsummers årsstämma 2021

Ledamöter inför Midsummers årsstämma 2021 har nu utsetts. Årsstämman avses hållas den 4 juni 2021.

Valberedningen har utsetts i samråd med de fem till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna – som uttryckt önskemål om att utse en representant till valberedningen  enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden per den 2 december 2020 och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut. Valberedningens ordförande är Peter Lindell, utsedd av Cidro Förvaltning AB. Övriga ledamöter är Philip Gao, som representerar eget och närståendes innehav, Sven Lindström utsedd av grundare och aktieägare som är anställda i Midsummer, Jan Lombach, styrelsens ordförande, som representerar eget innehav, samt Oskar Börjesson, utsedd av Skandia fonder. Genom att VD Sven Lindström ingår i valberedningen görs en avvikelse från svensk kod för bolagsstyrning. Enligt koden för bolagsstyrning bör VD normalt inte ingå i valberedningen. Orsaken till att man valt att göra avsteg från koden i detta hänseende är att bolaget ändrat affärsmodell och att det därmed krävs nya kompetenser i styrelsen. Det är därför angeläget att VD är djupt involverad i årets valberedning. Därtill representerar Sven Lindström den tredje största ägargrupperingen i bolaget.

Valberedningen har tillsatts något senare än vad som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och bolagets regler för utseende av valberedning. Orsaken härtill är att man funnit det mer ändamålsenligt att avvakta utgången av höstens nyemissioner och därav följande förändringar i bolagets ägarstruktur så att en valberedning representerande den aktuella ägarstrukturen kunde utses. Beslutet att avvakta med tillsättandet av den nya valberedningen fattades i samråd med den tidigare valberedningen.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, revisorer och arvode för revisorer, samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Midsummer AB (publ)
Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Eller per e-post till: valberedningen@midsummer.se

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2021.

Valberedningens förslag avses komma att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

Kontaktperson:

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 76 789 77 78

Om Midsummer
Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion. Med produkterna Midsummer SLIMMidsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak, med ett 90 % mindre koldioxidavtryck jämfört med konventionella solpaneler.

Midsummer är även en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtring av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se