Calmark Sweden AB (publ) ansöker om konkurs

Styrelsen i Calmark Sweden AB (publ) har idag beslutat att ansöka om att försätta Bolaget i konkurs. Konkursansökan kommer att idag den 5 mars 2024 lämnas in till Karlstads tingsrätt.

Styrelsens beslut grundar sig på Bolagets ansträngda och akuta likviditetsbehov på såväl kort som lång sikt. Fördjupade dialoger med tilltänkta samarbetspartner har inte kunnat slutföras.

Styrelsen bedömer att de teckningsoptioner vars inlösenperiod påbörjas denna vecka inte kommer att tillföra Bolaget nödvändigt kapital för fortsatt drift.

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-05 08:53 CET.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Mathias Karlsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: mathias.karlsson@calmark.se
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.