Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 i Cereno Scientific inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag, den 5 mars 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 i Cereno Scientific AB (publ) (“Cereno” eller “Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 19 mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 1,60 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 77 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av aktier av serie B senast den 19 mars 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 14 mars 2024.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO3:
 

Nyttjandeperiod: 5 mars 2024 – 19 mars 2024.

Teckningskurs: 1,60 SEK per aktie av serie B.

Emissionsvolym: 48 130 195 teckningsoptioner av serie TO3 berättigande till teckning av 48 130 195 nya aktier av serie B. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget tillföras upp till cirka 77 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO3: 14 mars 2024.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 19 mars 2024, alternativt avyttras senast den 14 mars 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs det att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av aktier av serie B alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 19 mars 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se, samt Mangolds hemsida, www.mangold.se.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 ökar totala antalet aktier med 48 130 195, från 233 775 234 aktier till 281 905 429 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 813 019,50 SEK, från 23 377 523,40 SEK till 28 190 542,90 SEK. Det motsvarar en maximal utspädning om cirka 17,1 procent av det totala antalet aktier och med cirka 16,7 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

 

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se, och på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cereno i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3.

 

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information avseende Cereno, kontakta:
Henrik Westdahl, Director IR & Communications
Tel: +46 70 817 59 96
E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 73-374 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Om Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är CS1 tillgängligt under FDA:s 'Expanded Access Program' ("Compassionate Use") som möjliggör fortsatt CS1-behandling hos patienter som har genomfört Fas II-studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning hos människor. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cereno i någon jurisdiktion, varken från Cereno eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.