Cereno Scientific AB offentliggör utfall i bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno Scientific” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO3, som styrelsen beslutade om den 20 april 2023 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2022 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 6 508 048 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 9,5 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit teckningsanmälningar om 345 863 units, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 6 853 911 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 10,0 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 41 276 284 units, motsvarande 60,0 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Totalt tecknades således 48 130 195 units, motsvarande 70,0 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 77,0 MSEK före emissionskostnader.

Den 20 april 2023 offentliggjorde Cereno Scientific att styrelsen i Bolaget beslutat om en företrädesemission av units om cirka 110 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,60 SEK per unit, bestående av två (2) nyemitterade aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3. Det totala antalet erbjudna units i Företrädesemissionen uppgick till 68 757 422.

 

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 24 maj 2023. Det slutliga utfallet visar att 6 508 048 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 9,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanmälningar om att teckna 345 863 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 6 853 911 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 10,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden om 41 276 284 units kommer utnyttjas av Bolaget, motsvarande cirka 60,0 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 48 130 195 units motsvarande 96 260 390 nyemitterade aktier av serie B och 48 130 195 teckningsoptioner av serie TO3.

 

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 77,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 77,0 MSEK före emissionskostnader.

 

Kommentar från Sten R. Sörensen, VD

”Ett stort tack till alla som deltog i vår senaste företrädesemission. De värdefulla bidragen har inte bara öppnat vägen för fortsatt utveckling av våra lovande läkemedelskandidater, utan också tagit oss ännu närmare möjligheten att erbjuda innovativa behandlingar som potentiellt kan förändra hur patienter med kardiovaskulära sjukdomar behandlas i framtiden”, kommenterade Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

 

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 5 maj 2023 med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 96 260 390 aktier, från 137 514 844 aktier till 233 775 234 aktier, och aktiekapitalet ökar med 9 626 039,00 SEK, från 13 751 484,40 SEK till 23 377 523,40 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 41,2 procent av det totala antalet aktier och med 40,1 procent av det totala antalet röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier av serie B i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 48 130 195 aktier, från 233 775 234 aktier till 281 905 429 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 4 813 019,50 SEK, från 23 377 523,40 SEK till 28 190 542,90 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 17,1 procent av det totala antalet aktier och med 16,7 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

 

Handel med betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO3, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 23, 2023.

 

Teckningsoptioner av serie TO3

Varje teckningsoption av serie TO3 medför rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie av serie B under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 2024, dock lägst kvotvärdet (0,10 SEK) och högst 1,60 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna ske under perioden från och med den 5 mars 2024 till och med den 19 mars 2024. Styrelsen har, till skillnad mot vad som tidigare kommunicerats, beslutat att teckningsoptionerna av serie TO3 ska tas upp för handel i samband med omvandling av BTU till aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO3, vilket beräknas ske under vecka 23, 2023.

 

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare och Mangold Fondkommission AB lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, eller 15 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 31 maj 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,60 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 7 118 844 units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna, motsvarande högst 14 237 688 aktier av serie B och högst 7 118 844 teckningsoptioner av serie TO3.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cereno Scientific i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Fogelberg, Interim CFO

E-post: info@cerenoscientific.com

http://www.cerenoscientific.se/

 

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023 kl. 08:30 CEST.

 

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som har valts att primärt utvecklas för trombosprevention. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS585 är en prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

 

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Cereno. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Cereno Scientific. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande publicerades av Bolaget den 5 maj 2023 samt ett tilläggsprospekt publicerades av Bolaget den 23 maj 2023. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Cereno har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör”, “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.