Teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades till cirka 99,6 procent och Cereno Scientific tillförs cirka 76,7 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades under det andra kvartalet 2023 i Bolagets företrädesemission av units. Totalt nyttjades 47 926 608 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 99,6 procent av totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 47 926 608 aktier serie B i Bolaget till en teckningskurs om 1,60 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Cereno cirka 76,7 MSEK före emissionskostnader.

”Det är mycket glädjande att se den höga nyttjandegraden av teckningsoptionsprogrammet av serie TO3. Det visar på ett fortsatt stort förtroende som aktieägarna har för Cereno för såväl vår vision som vår kompetens att utveckla innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

 

Cereno som företag och vår utvecklingsportfölj med våra tre innovativa läkemedelskandidater, CS1, CS014 och CS585, är väl positionerat för tillväxt. Kapitalet som vi nu tillförs innebär att vi kan slutföra Fas II-studien i PAH med läkemedelskandidat CS1, initiera Expanded Access-programmet (”Compassionate Use”) med CS1 för patienter med PAH som slutfört vår kliniska Fas II-studie samt förberedelserna av en pivotal Fas III-studie med CS1. Dessutom kommer den kliniska Fas I-studien med CS014 initieras och den prekliniska utvecklingen av CS585 genomföras,” sa Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific.

 

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 5 mars 2024 till och med den 19 mars 2024. Teckningskursen per aktie av serie B vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 1,60 SEK.

 

Totalt nyttjades 47 926 608 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 47 926 608 aktier av serie B i Bolaget, innebärandes att cirka 99,6 procent av totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjades för teckning av nya aktier av serie B i Cereno.

 

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier av serie B beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier av serie B i Cereno med 47 926 608 aktier, från 233 052 986 aktier till totalt 280 979 594 aktier av serie B, och totala antalet aktier i Cereno ökar från 233 775 234 aktier till 281 701 842 aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 792 660,80 SEK, från 23 377 523,40 SEK till 28 170 184,20 SEK.

 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO3 uppgår utspädningen till cirka 17,0 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 och till cirka 16,6 procent baserat på antal röster i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cereno i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3.

 

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

 

För ytterligare information avseende Cereno, kontakta:
Henrik Westdahl, Director IR & Communications
Tel: +46 70-817 59 96
E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 73-374 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Om Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning hos människor. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cereno i någon jurisdiktion, varken från Cereno eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.