Cereno Scientific offentliggör tilläggsdokument i samband med upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Cereno Scientific AB (“Cereno Scientific” eller “Bolaget”) offentliggör ett kompletterande tilläggsdokument inför första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”), vilken är planerad till den 14 juni 2023. Tilläggsdokumentet kompletterar, i enlighet med Nasdaq First Norths regelverk, det prospekt som Cereno Scientific publicerade den 5 maj 2023 (”Prospektet”).

Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till Prospektet som Bolaget offentliggjorde i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen som avslutades den 24 maj 2023. Tilläggsdokumentet utgör inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänt av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument. Tilläggsdokumentet och Prospektet återfinns på Cereno Scientifics hemsida, www.cerenoscientific.se.

Cereno Scientific har erhållit ett villkorat godkännande för upptagande av Bolagets aktier av serie B till handel på Nasdaq First North, vilket Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 30 maj 2023. Första dag för handel i Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North är planerad till den 14 juni 2023.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är Bolagets rådgivare i samband med bytet av marknadsplats till Nasdaq First North samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. MAQS Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq First North.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Fogelberg, Interim CFO

E-post: info@cerenoscientific.com

http://www.cerenoscientific.se/

 

 

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno Scientific att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno Scientific har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som har valts att primärt utvecklas för trombosprevention. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS585 är en prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno Scientific är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.