Cereno Scientific tydliggör information gällande när teckningsoptionerna av serie TO3 tas upp till handel

Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno Scientific” eller ”Bolaget”) tydliggör informationen kring tidpunkten för upptagande till handel av de teckningsoptioner av serie TO3 som emitteras i Bolagets företrädesemission av units, som styrelsen beslutade om den 20 april 2023 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2022 (”Företrädesemissionen”). I pressmeddelandet den 26 maj 2023 om utfallet i Företrädesemissionen kommunicerades att styrelsen, till skillnad mot vad som tidigare kommunicerats, beslutat att teckningsoptionerna av serie TO3 ska tas upp för handel i samband med omvandling av BTU till aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO3, vilket beräknas ske under vecka 23, 2023.

Skälet till att handeln i teckningsoptionerna av serie TO3 påbörjas tidigare än vad som tidigare har kommunicerats är att Bolaget vid en slutlig bedömning funnit att den tidigare förmedlade handelsperioden sannolikt inte kan anses förenlig med god sed på aktiemarknaden. Mot den bakgrunden har styrelsen fattat det nödvändiga beslutet att anpassa handelsperioden i enlighet med vad som nu kommuniceras.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cereno Scientific i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Fogelberg, Interim CFO

E-post: info@cerenoscientific.com

http://www.cerenoscientific.se/

 

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno Scientific att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno Scientific har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som har valts att primärt utvecklas för trombosprevention. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS585 är en prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno Scientific är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.