Redwood Pharma beslutar om företrädesemission om cirka 31,6 MSEK för att finansiera regulatoriskt arbete samt uppskalning av produktion inför kommersialisering av RP501

Styrelsen i Redwood Pharma AB (publ), org.nr. 556885-1280, (“Redwood Pharma” eller “Bolaget”) har idag, den 10 juli 2023, beslutat om en nyemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 31,6 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut är villkorat av ett godkännande vid en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 11 augusti 2023. Kallelse kommer att offentliggörs genom ett separat pressmeddelande. Bolaget har tagit upp ett kortfristigt brygglån om 5,5 MSEK i syfte att tillgodose Bolaget med finansiell flexibilitet fram till och med genomförd Företrädesemission. Syftet med Företrädesemissionen är i huvudsak att finansiera regulatoriskt arbete för erhållande av CE-märkning av RP501, optimering och uppskalning av GMP-produktion samt förberedelser inför kommersialiseringen av produkten. Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av befintliga aktieägare och externa investerare till totalt cirka 50 procent (motsvarande cirka 15,8 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden. Redwood Pharma meddelar även att offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet och första sex månaderna 2023 tidigareläggs till den 7 augusti 2023.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Redwood Pharma har idag, den 10 juli 2023, beslutat om en Företrädesemission. Beslutet är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 11 augusti 2023.
 • Företrädesemissionen kommer vid fullteckning tillföra Bolaget cirka 31,6 MSEK före transaktionskostnader. Vid full teckning av Företrädesemission och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 21,1 – 63,3 MSEK.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 25 augusti 2023 till och med den 8 september 2023.
 • Befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 23 augusti 2023. En (1) uniträtt ger företrädesrätt vid teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 5.
 • Teckningskursen är 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Företrädesemission omfattas till cirka 2,5 procent av teckningsförbindelser och cirka 47,5 procent av så kallad bottengaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd upp till 50 procent.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Redwood Pharma driver två utvecklingsprojekt, båda ögondroppar, mot ögontorrhet (Dry Eye Disease) – ett besvärande medicinskt tillstånd som berör över 300 miljoner människor.

 • Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas för behandling av mildare former av torra ögon hos både män och kvinnor i alla åldrar, inklusive kontaktlinsbärare.
 • Läkemedelskandidaten RP101 utvecklas för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. RP101 innehåller östrogen som i låg dos droppas i ögat.

RP501

Den 31 maj 2023 presenterade Bolaget positiva resultat från en klinisk studie med RP501 vid behandling av mild till moderat ögontorrhet. RP501 uppvisade statistiskt signifikant effekt på flertalet av de 10 subjektiva mätparametrarna i studien, som till exempel brännande känsla, sveda och klåda i ögat. Detta vid en daglig dosering med endast 1 eller 2 droppar. Resultaten visar också att RP501 är säker och tolereras väl. Även användarvänligheten uppfattades positivt av en majoritet av försökspersonerna. Totalt deltog 64 försökspersoner i studien. RP501 utvecklas för att ge patienter tillgång till ett receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, vilken kombinerar bättre effekt med ökad bekvämlighet och endast behöver administreras i form av en eller två droppar dagligen. RP501 bygger på IntelliGel  – en patentskyddad och unik formulering som har konsistens som en vattendroppe när den droppas i ögat men som vid kontakt med ögat omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar i ögat under längre tid än konventionella tårersättningsmedel. Redwood Pharmas strategi är att utveckla RP501 till en färdig och marknadsgodkänd produkt och att lansera den genom samarbeten med kommersiella partners, alternativt i egen regi i vissa utvalda geografier. Bolaget bedömer att en ansökan om CE-märkning kan lämnas in under tredje kvartalet 2024, vilket förutsatt normala handläggningstider och framgångar i den pågående uppskalningen av tillverkningen skulle kunna möjliggöra en lansering av produkten under första halvåret 2025.

Som ett resultat av den framgångsrika studien avser Bolaget att genomföra Företrädesemissionen och fokusera på i) regulatoriskt arbete i syfte att erhålla CE-märkning, ii) att optimera och skala upp tillverkningsprocessen och därmed sänka produktionskostnaderna, samt iii) att förbereda kommersiell lansering av RP501.

RP101

Bolaget har genomfört en Fas II-prövning i Europa med RP101 på kvinnor som passerat klimakteriet. Resultaten visade på god säkerhet och effekt vid dosering upp till två gånger dagligen. RP101 bedöms kunna bli den första östrogenbehandlingen av ögontorrhet för kvinnor efter klimakteriet. Redwood Pharma fick ett preliminärt godkännande av amerikanska läkemedelsverket FDA i januari 2022 för den övergripande designen av en planerad Fas III-studie. För RP101 är målsättningen att etablera partnerskap med ett eller flera läkemedelsbolag, baserat på den studiedata som genererats avseende läkemedelskandidatens säkerhet, effekt och användarbarhet. För att realisera värdet av sina produkter avser Redwood Pharma ingå partnerskap med större läkemedelsföretag som har fullgoda marknadsresurser, produktionskapaciteter, distributionsnätverk och försäljningsorganisationer.

Företrädesemissionen

Bolagets styrelse bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov, varför styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen, som vid full teckning tillför Bolaget cirka 31,6 MSEK, före transaktionskostnader om ca 5,1 MSEK (varav cirka 2,1 MSEK avser garantiersättning). Bolagets kapitalbehov till och med september 2024 bedöms uppgå till cirka 16 MSEK. Nettolikviden vid full teckning efter återbetalning av brygglån jämte upplupen ränta uppgår till cirka 20,8 MSEK och avses disponeras för följande användningsområden:

 • Regulatoriskt arbete för att erhålla CE-märkning av RP501, 35 procent
 • Optimering och uppskalning av GMP-produktion, 35 procent
 • Administrativa kostnader, 30 procent

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serier TO 5 kan Bolaget tillföras en nettolikvid om högst ytterligare cirka 21,1 – 63,3 MSEK. Nettolikviden avses disponeras i sin helhet för det fortsatta regulatoriska och kommersiella arbetet avseende RP501.

Brygglån

I syfte finansiera verksamheten fram tills att Företrädesemissionen har slutförts har Bolaget tagit upp ett brygglån om 5,5 MSEK från Formue Nord Markedsneutral A/S. Brygglånet löper med en ränta på 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod under löptiden. Lånet har en åtagandeavgift på 5 procent och avses återbetalas med likvider från Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag beslutat om en nyemission av högst 105 451 002 units, bestående av 316 353 006 aktier och 210 902 004 teckningsoptioner av serie TO 5. Beslutet är föremål för godkännande av extra bolagsstämma.  Aktieägare som på avstämningsdagen, den 23 augusti 2023, är registrerade aktieägare i Redwood Pharma i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 5. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,30 SEK per unit motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 25 augusti 2023 till och med den 8 september 2023. Uniträtter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 25 augusti 2023 till och med den 5 september 2023. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är beräknad att äga rum under perioden från och med den 25 augusti 2023 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Företrädesemissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst 15 817 650,30 SEK, från 5 272 550,10 SEK till 21 090 200,40 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med högst 316 353 006 aktier, från 105 451 002 aktier till 421 804 008 aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 75,0 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter senast den 5 september 2023.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 5

En (1) teckningsoption av serie TO 5 (”TO 5”) ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Redwood Pharma under den period som löper från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024. Teckningskursen för TO 5 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det volymviktade genomsnittliga priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början. Teckningskursen ska inte understiga 0,10 SEK och inte överstiga 0,30 SEK.

Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av TO 5 till lägsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 21,1 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till max cirka 1,5 MSEK. Maximalt kan Bolaget tillföras cirka 63,3 MSEK före transaktionskostnader givet fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av TO 5 till högsta teckningskurs.

Genom TO 5 kan aktiekapitalet öka med maximalt 10 545 100,20 SEK. Under förutsättning att Företrädesemissionen tecknas fullt ut och att TO 5 nyttjas fullt ut kommer TO 5 att resultera i en utspädning på cirka 33,3 procent. TO 5 planeras att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Sista dag för handel i TO 5 förväntas vara den 12 april 2024.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare till totalt 50 procent (motsvarande cirka 15,8 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden uppgår till cirka 0,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 47,5 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtagandet utgår garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av kontantersättning, alternativt sexton (16) procent i form av units. Garantiersättning som erhåller i units sker till teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma 11 augusti 2023
Sista dag för handel inklusive uniträtter 21 augusti 2023
Första dag för handel exklusive uniträtter 22 augusti 2023
Avstämningsdag 23 augusti 2023
Teckningstid 25 augusti – 8 september 2023
Handel med uniträtter 25 augusti – 5 september 2023
Handel med BTU 25 augusti – fram tills Företrädesemission är registrerad av Bolagsverket.
Utfall från Företrädesemission beräknas publiceras 13 september 2023

Prospekt, teaser och möjlighet till teckning av units

Prospekt och teaser om Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga via Bolagets (www.redwoodpharma.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats innan teckningsperioden inleds. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer det också att vara möjligt att teckna units.

Publicering av delårsrapport

I samband med förslaget om Företrädesemissionen meddelar Redwood Pharma också att Bolaget tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för det andra kvartalet och första sex månaderna 2023 till den 7 augusti 2023. Tidigare datum var den 31 augusti 2023. Skälet till tidigareläggningen är att möjliggöra så att delårsrapporten inkluderas i det prospekt som ska publiceras.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Redwood Pharma anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:
Martin Vidaeus, VD
Tel: 070-232 29 29
E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-10 18:10 CET.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Redwood Pharma AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospekt som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.