Respiratorius föreslår utdelning av dotterbolaget Arcede Pharma

Styrelsen för Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius”) offentliggjorde under första kvartalet 2022 sin avsikt att dela ut och särnotera Respiratorius projekt relaterade till kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma samt en metod att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar genom en utdelning av bolagets aktier i ett dotterbolag med avsikt att aktierna i dotterbolaget skulle noteras på Spotlight Stock Market. Respiratorius har i april 2022 överlåtit samtliga dessa projekt till det helägda dotterbolaget Bergdalsten Kemi AB, under namnändring till Arcede Pharma AB (”Arcede”). Styrelsen har idag beslutat att föreslå att årsstämman den 9 juni 2022 beslutar om utdelning av samtliga aktier i Arcede till Respiratorius aktieägare.

Avsikten är att notera Arcede på Spotlight Stock Market kring halvårsskiftet och därvid genomföra utdelningen av aktierna i Arcede enligt de s.k. Lex Asea-reglerna1. Givet att årsstämman den 9 juni 2022 godkänner styrelsens förslag till utdelningen kommer Respiratorius aktieägare att erhålla aktier i Arcede i förhållande till sina nuvarande aktieinnehav i Respiratorius. Femtio (50) aktier i Respiratorius per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i Arcede.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i Arcede.

Respiratorius och Arcedes huvudsakliga projekt, VAL001 respektive RCD405, är läkemedel inom två skilda behandlingsområden som befinner sig i helt olika utvecklingsfaser, vilket inte skapar några andra synergier inom bolagen bortom allmän kunskap inom läkemedelsutveckling. De båda bolagens respektive styrelser gör därför bedömningen att en uppdelning av de båda projekten och en utdelning och särnotering av aktierna i Arcede kommer att skapa ökad transparens för aktieägare och investerare. Det kommer också medföra en självständig och mer effektiv kapitalallokering för de båda bolagen. Sammantaget anser Respiratorius och Arcedes respektive styrelser att separationen från moderbolaget och noteringen av Arcede på Spotlight Stock Market ger de bästa förutsättningarna för Arcedes fortsatta utveckling och därmed ett ökat värde för aktieägarna.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Arcede i samband med noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information:

Johan Drott, CEO, Respiratorius AB (publ)                                 

johan.drott@respiratorius.com

+46 709 224 140

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl. 0845

Om Respiratorius

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma, samt bättre metoder att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök respiratorius.com.

1 Lex Asea innebär i korthet att ett moderbolag under vissa förutsättningar kan dela ut bolagets aktier i ett dotterbolag till sina aktieägare utan att någon omedelbar beskattning aktualiseras av utdelningen för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (istället fördelas aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna i moderbolaget ut på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget). Respiratorius har erhållit besked att Skatteverket delar bolagets bedömning att den föreslagna utdelningen av bolagets samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arcede uppfyller kraven för en så kallad Lex Asea-utdelning enligt 42 kap. 16 § inkomstskattelagen.