Resultat av företrädesemissionen

Den 4 december 2018 avslutades teckningstiden för ECOMBs företrädesemission.  Totalt tecknades 7 368 116 nya aktier, motsvarande ett totalt belopp om 3 684 058 kronor. Därmed uppgår teckningsgraden till 64,2 %.

Av emissionsbeloppet har 2 989 059,5 kronor , motsvarande 5 978 119 aktier, tecknats med företräde (inklusive kvittning av lån från huvudägare om 185 000 kronor) och 694 998,5 kronor , motsvarande 1 389 997 aktier, tecknats utan företräde.

Genom emissionen tillförs ECOMB 3 684 058 SEK i likvida medel, före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

Bolagets aktiekapital ökar med 736 811,6 SEK från 1 147 788,6 SEK till 1 884 600,2 SEK genom utgivande av 7 368 116 nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från 11 477 886 till 18 846 002. Beräknad likviddag för avräkningsnotor gällande teckning utan företräde är den 13 december 2018 och handel med BTA sker fram till dess att Bolagsverket har slutligt registrerat Företrädesemissionen.

Handel med nya aktier beräknas kunna starta på Spotlight omkring vecka 52 2018, efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket och de nya aktierna bokats ut hos Euroclear.

Kort om ECOMB AB (publ): 

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.