RhoVac offentliggör prospekt i samband med beslutad företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Det prospekt som RhoVac AB (”RhoVac” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående företrädesemissionen om cirka 180,9 MSEK före emissionskostnader har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Med anledning av företrädesemissionen bjuder RhoVac även in till investerarträff måndagen den 10 juni 2019.

Den 29 april 2019 beslutade styrelsen i RhoVac, vilket godkändes av extra bolagsstämman den 29 maj 2019, att genomföra en nyemission om högst 9 523 551 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs RhoVac cirka 180,9 MSEK före emissionskostnader.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare har förbundit sig att överta 2 519 690 teckningsrätter från Bolagets två största ägare, RQ Solutions ApS och Ventac Holdings (Cyprus) Limited, och teckna sig för dessa till ett belopp om cirka 47,9 MSEK. Därutöver har samma grupp externa investerare förbundit sig att garantera återstående del av Företrädesemissionen, motsvarande ett belopp om cirka 133,1 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed fullt ut av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

Offentliggörande av prospekt

Styrelsen i RhoVac har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 4 juni 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet, med fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.rhovac.se) samt på Erik Penser Bank ABs webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga från och med den 5 juni 2019 på Bolagets webbplats (www.rhovac.se) samt på Erik Penser Bank ABs webbplats (www.penser.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i RhoVac erhåller en (1) teckningsrätt per befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 juni 2019. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i RhoVac.
  • Teckningskursen är 19 SEK per aktie.
  • RhoVac tillförs vid full teckning cirka 180,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning av aktier sker under perioden 5 – 19 juni 2019.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 5 – 17 juni 2019.
  • Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen beräknas ske den 25 juni 2019.
  • Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 28, 2019.
  • Företrädesemissionen omfattas fullt ut av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

Investerarträff

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar VD Anders Ljungqvist och vVD Anders Månsson Bolagets verksamhet hos Erik Penser Bank AB på Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm den 10 juni 2019 klockan 12:00. Anmälan till presentation hos Erik Penser Bank AB ska ske via e-post till seminarium@penser.se. Lunch serveras i samband med investerarträffen. Observera att antalet platser är begränsade.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Asperia AB är strategisk rådgivare till RhoVac i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till RhoVac.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019.


Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer.  RhoVacs första läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i RhoVac. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i RhoVac kommer endast att ske genom det prospekt som RhoVac nu offentliggjort. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.