AcuCort kallar till extra bolagsstämma

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) kallar till extra bolagsstämma för beslut om emissionsbemyndigande i syfte att öka flexibiliteten inför kommande kapitalanskaffning 

AcuCorts styrelse har i samband med kommunikation kring utfallet för räkenskapsåret 2018 uttalat att bolagets rörelsekapitalbehov under 2019 bedöms komma att tillgodoses med hjälp av tillgängliga likvida medel samt nettolikviden från en planerad nyemission. Sådan nyemission beräknas genomföras under hösten 2019. I linje med detta offentliggör bolaget idag kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 25 juni 2019 varvid stämman föreslås besluta om ett emissionsbemyndigande för styrelsen i syfte att ge ökad flexibilitet inför den kommande kapitalanskaffningen. Ytterligare information framgår av separat utfärdad kallelse. 

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB 

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.