Rizzo Group ingår ytterligare ett garantiavtal i Bolagets pågående företrädesemission

STOCKHOLM 5 april 2023  Rizzo Group AB (“Rizzo Group” eller “Bolaget”) meddelar idag att Archelio Capital AG (“Archelio”) har lämnat ett garantiåtagande som uppgår till 10 MSEK i Bolagets pågående företrädesemission.

Archelio har lämnat ett garantiåtagande (“Garantiåtagandet”) som uppgår till 10 MSEK (“Garantibeloppet”) inom ramen för Bolagets pågående företrädesemission (“Företrädesemissionen”). Garantiåtagandet motsvarar cirka 7,7 procent av det lägsta antalet och cirka 6,5 procent av det högsta antalet B-aktier som kan emitteras i Företrädesemissionen. Garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för Garantiåtagandet. Garantiåtagandet, tillsammans med det garantiåtagande som Zenith och Rolf Lundström har lämnat, innebär att Bolaget har erhållit emissionsgarantier om sammanlagt 70 MSEK, motsvarande cirka 53,8 procent av det lägsta antalet och cirka 45,7 procent av det högsta antalet B-aktier som kan emitteras i Företrädesemissionen.

Som kommunicerades den 22 februari 2023 har Zenith Management AB (“Zenith“) lämnat ett åtagande om att tillhandahålla bryggfinansiering om 30 MSEK till Bolaget. Archelio har därefter förvärvat 10 miljoner kronor av den fordran som Zenith haft på Bolaget med anledning av bryggfinansieringen. I det fall att Garantiåtagandet skulle utnyttjas kommer Bolaget inte att tillföras ytterligare kontanta medel på basis av garantin, utan Archelio kommer i sådana fall kvitta den fordran som förvärvats av Zenith mot B-aktier i Företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Helena Morland, tillförordnad VD, tel: +46 (0) 8 508 99 200, email: helena.morland@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 kl. 11:00 CEST.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
info@rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se