RNB offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemissionen

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”RNB” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett tilläggsprospekt till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i RNB som Bolaget offentliggjorde den 8 november 2019 (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 10 november 2019 offentliggjorde valberedningens förslag att reducera antalet styrelseledamöter från sex till tre, samt att Bolaget samma dag offentliggjorde att Kristian Lustin har utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef för Bolaget från och med den 1 januari 2020.

Tilläggsprospektet, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, ska läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och tilläggsprospektet kan erhållas från Bolaget och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.rnb.se). Prospektet och Tilläggsprospektet finns också tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i företrädesemissionen har enligt förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23.2 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga senast den 18 november 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm eller via e-post till emissioner@mangold.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i företrädesemissionen behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om företrädesemissionen hänvisas till Prospektet som tillsammans med tilläggsprospektet hålls tillgänglig på Bolagets hemsida (www.rnb.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, VD och koncernchef. Tel: 08-410 520 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i RNB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i RNB kommer endast att ske genom Prospektet samt tilläggsprospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i RNB har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

 

Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/

Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 klockan 14:00 CET.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se