Safe at Sea AB senarelägger Q3-rapport för att möjliggöra insynspersoners deltagande i kommande företrädesemission

Safe at Sea AB (”Safe at Sea” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units som offentliggjordes den 31 augusti 2021 (”Företrädesemissionen”), beslutat att senarelägga Bolagets finansiella rapport till den 22 november 2021 (tidigare 29 oktober 2021). 

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan 7 oktober– 21 oktober 2021. För att möjliggöra för personer i ledande ställning, så kallade insynspersoner, som omfattas av stängd period 30-dagar före offentliggörande av Bolagets finansiella rapporter, har Bolaget beslutat att senarelägga offentliggörandet av rapporten.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.