Sammanfattning av IPO – Amido

Det senaste decenniet har det skett en kraftig tillväxt i användandet ava digitala nycklar, ofta kallade taggar eller blipp. Den starka tillväxten har varit driven av ett flertal aktörer på marknaden. En fastighetsägare kan därmed ha fastigheter med olika passersystem. Det Amido gör är att de samlar alla dessa företag på en och samma plattform där fastighetsägaren enkelt kan få en bra överblick och kontrollera de nycklar och behörigheter de har.

Bolaget

Amido eller “Bolaget” grundades 2008 av fyra systemutvecklare och en affärsutvecklare efter att de slutat hos en passersystemtillverkare. Bolagets tjänster ämnar att förenkla passageadministration för fastighetsägare. Genom bolagets produkt kan deras kunder digitalt ge behörighet och tillgång till en fastighet. På Amidos plattform kan kunderna administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Bolagets senaste lanserade tjänst möjliggör även för kunderna att kunna låta tredjepartsleverantörer få tillgång till fastigheter, bostäder och lokaler med digitala låssystem. Tjänsten har under de senaste två åren utvecklats delvis i samarbete med SOS Alarm. 

Börsnotering

Emissionen avser att täcka det kapitalbehov som krävs för en kommande expansion i Europa och vidareutveckling av sitt affärsområde DAX vilket beskrivs ytterligare i stycket nedanför. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 33 MSEK där den totala nettolikviden beräknas till 28 MSEK efter emissionskostnader. Kapitalet beräknas räcka minst 24 månader med den planerade satsningen. Användningsområden för nettolikviden beskrivs nedan.

 • Internationell expansion (53%): Bolaget ämnar expandera i Europa.
 • Distributed Access eXchange (36%): En produkt utvecklad senaste två åren som beskrivs under Produkter.
 • Rörelsekapital (11%): Stärka upp rörelsekapitalet framöver.

Produkter

 • Alliera: Detta är företagets huvudprodukt och är en egenutvecklad programvara som kunder köper i form av ett månadsabonnemang. Genom denna produkt kan kunden administrera sina passerkort till passersystemen på fastigheterna genom ett webbgränssnitt. Genom systemet kan hyresgästerna boka de resurser de har tillgång till, t.ex.tvättstuga, poolbilar eller poolcyklar. 
 • DAX: Distributed Access eXchange är en kommande tjänst som tagits fram det senaste året, låter användare dela behörigheten mellan fastighetsägare, hyresgäster och tredjepartsleverantörer. Detta möjliggör i praktiken för räddningstjänsten att kunna få tillgång till fastigheten automatiskt via digitala nycklar. Genom detta så slipper räddningstjänsten hantera massa huvudnycklar och spar tid vid en utryckning. Ett ytterligare användningsområde skulle vara att kunna ge matleverantörer tillgång endast under den korta perioden de ska leverera. 

Affärsmodell

Amido erbjuder sin plattform Alliera där kunden lägger in sina digitala nycklar. Varje nyckel som läggs in i plattformen ses som ett abonnemang där Amido tar betalt 1-3kr per månad per kund beroende på hur många nycklar kunden har registrerade i helhet. 

 • 1-1000 nycklar: 3kr/nyckel
 • 1001-3000 nycklar: 2kr/nyckel
 • 3000+ nycklar: 1kr/nyckel

För tillfället hanterar bolaget över 650 000 digitala nycklar för några av Sveriges största fastighetsägare och myndigheter, bland annat HSB, Balder, Lunds Kommun, Rikshem och Fabege. Bolaget har historiskt haft en väldigt stark behållningsgrad, de fyra senaste åren har ingen kund slutat använda systemet. Sen Amido grundades så har bolaget haft en behållningsgrad på abonnemang på 97,2%.

Marknader

Bolaget agerar inom en mindre niche inom den stora underliggande marknaden Access Control as a Service (ACaaS), där Amido sammanför och administrerar digitala nycklar från olika företag. Amido är även för tillfället endast aktiv på den svenska marknaden men de planerar en internationell expansion framöver. Den underliggande marknaden ACaaS har historiskt haft en stark tillväxt både i Sverige men framförallt globalt. De kommande åren förväntas ACaaS växa globalt från $7.5 miljarder år 2018 till $12.1 miljarder 2024 med en genomsnittlig årlig tillväxt på 8,24%.

Konkurrenter

Den underliggande marknaden med digitala passersystem karaktäriseras av hård konkurrens men inom Amidos affärsområde Alliera är konkurrensen mer begränsad. En av de mest relevanta konkurrenterna som företaget listar är:

 • Seriline: Detta bolag levererar kundspecifika lösningar riktade mot id-kort och identitetshantering. Seriline har ett system som kan hantera ett par olika fabrikat av passersystem vilket i vissa fall gör dem till en konkurrent för Amido. 

På affärsområdet DAX anser inte styrelsen att det finns någon konkurrens med en lösning på marknaden likt Amido. Dock finns det flera stora företag som intresserat sig för affärsområdet. Dessa är:

 • Telia Zone: Med hjälp av Telias IoT-liknande tjänst kan hyresgäster använda en app som heter Glue Smart Lock vilket låter kunden låsa upp och administrera låset från distans.
 • Amazon Key: Detta är ett system som är kompatibelt med hemmet, bilen och garaget för att förenkla leverans av produkter. Med detta system kan kunder digitalt låsa och låsa upp dörren för att släppa in gäster eller leverantörer.

Ekonomisk översikt

Omsättningen har stigit med i snitt 16% de senaste tre åren och rörelsemarginalen har förbättrats från 1% till 12% sen 2016. Bolaget har sedan start haft ambitionen att Amido ska vara självfinansierande och lönsamt. För att klara av detta initialt hade man en konsultverksamhet som avvecklades 2016. Vid slutet av 2019-06-30 hade bolaget långsiktiga skulder på 0,8 MSEK och en kassa på 4,38 MSEK där emissionen väntas tillföra ytterligare 28 MSEK vid full teckning. Bolagets långsiktiga finansiella mål är att uppnå en omsättning på 93 MSEK år 2022 med en rörelsemarginal på 20% vilket visas i grafen nedan. I övrigt kommer bolaget ej kommunicera löpande prognoser.

Grafen nedan visar Amidos finansiella utveckling givet att deras finansiella mål 2022 uppnås och tillväxten i omsättning och rörelseresultat är linjär.

Huvudsakliga risker

 • Bolaget är exponerade mot risken att större, mer kapitalstarka konkurrenter än Amido som skulle kunna ta sig in på samma marknad och utkonkurrera eller pressa priserna på marknaden och därmed minska marginalerna för bolaget.
 • Det finns en risk att hårdvarutillverkarna av de digitala nycklarna låser sin hårdvara till sina egna system genom avtal vilket kan medföra en konkurrensnackdel för bolaget. 
 • Bolaget pekar också på att en risk är att kommande expansionsfas medför oförutsedda ökande kostnader. I detta fall, om Amido inte lyckas generera tillräckliga intäkter, så kommer bolaget vara beroende av att på annat sätt skaffa kapital för att fortsätta finansiera expansionsfasen.

Disclaimer

Dokumentet är upprättat på uppdrag av IPO.se (”Uppdragsgivaren”). Skribenten erhåller ersättning från Uppdragsgivaren för framställandet av dokumentet. Dokumentet är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är således inte avsett att ha en rådgivande verkan. Dokumentet ska därmed inte ses som en rekommendation. Informationen i dokumentet är baserad på källor som av Skribenten bedöms tillförlitliga. Uppdragsgivaren eller Skribenten kan däremot inte garantera att informationen är korrekt. Läsaren är medveten om att dokumentet utgör en sammanfattning av ett prospekt och att informationen således är komprimerad. Uppdragsgivaren och skribenten frånsäger sig med anledning härav allt ansvar för eventuell förlust eller skada, som tillfogas läsaren på grund av vederbörandes användning av dokumentet.

Skribenten äger varken direkt eller indirekt andelar i Bolaget och har inte ansökt om tilldelning i samband med noteringen. 


Skribent: Adam Hansson